top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Masz Okazję - Pomóż Sobie - III edycja projektu - Regulamin Drukuj
Opracowanie: Emilia Dolecka   
Opublikowano: środa, 20 stycznia 2010 22:08
 kapital150.jpgunia150.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Masz Okazję – Pomóż Sobie”

(edycja nr III) w roku 2010


Projekt systemowy pn. „Masz okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • Beneficjencie – należy rozumieć przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
 • Uczestniku/uczestniczce projektu – rozumieć należy przez to osoby biorące czynny udział w projekcie, które przeszły proces rekrutacji realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

§ 2
Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w terminie 01.01.2010-31.12.2010

§ 3
Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Iława w imieniu, której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

§ 4
Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A, pokój numer 108.


§ 5
Udział Uczestników/Uczestniczek projektu w działaniach projektowych jest bezpłatny.

§ 6
Celem ogólnym projektu jest podwyższenie w ciągu 1 roku poziomu aktywności społecznej i zawodowej 104 klientów i klientek MOPS Iława i ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.

§ 7
Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu obejmuje:
 • finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Klubu Integracji Społecznej,
 • finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia, które stanowi:
1.    Refundacja opieki nad dzieckiem (dla 25 osób) w czasie uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu (w sytuacji uzasadnionej przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym).
2.    Przyznanie zasiłku celowego (dla 70 osób), jako dodatku aktywizującego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z udziałem w projekcie.
3.    Przyznanie wsparcia finansowego (dla 10 rodzin) na zakup niezbędnego, drobnego sprzętu agd lub artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego. Zakup zostanie zrealizowany wraz z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodzinnym, na podstawie zgłaszanych potrzeb i uzasadnionych braków w wyposażeniu.

§ 9
Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału w projekcie oraz spełnia następujące warunki:
1.    Jest w wieku 15 – 64 lata. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w projekcie jest uzależniony od pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.
2.    Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.
3.    Jest osobą bezrobotną i/lub nieaktywną zawodowo i/lub poszukującą pracy lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym.

§ 10
Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” edycja III (2010 r.).

§ 11
1.    Uczestnik/Uczestniczka projektu kończy w udział projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub udziału w Programie Aktywności Lokalnej, a także w momencie podjęcia zatrudnienia, które jest traktowane, jako element aktywizacji zawodowej zrealizowanej zgodnie z planowaną ścieżką uczestnictwa.
2.    Uczestnik/Uczestniczka projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszeniu niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na wniosek pracownika socjalnego.

§ 12
Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki projektu przyjmuje się datę akceptacji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem/Uczestniczką projektu. Dodatkowo dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika lub Uczestniczkę, lub w przypadku osób niepełnoletnich podpisanie niniejszego dokumentu przez rodzica lub prawnego opiekuna.


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:102
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1888
Stronę przegląda 17 gości 
Twoje IP: 3.234.143.26

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.