top
logo

Menu witryny


Logowanie ...
Regulamin uczestnictwa w projekcie „Masz Okazję – ...” w roku 2013 Drukuj
Opracowanie: Marta Janulewicz   
Opublikowano: poniedziałek, 27 maja 2013 23:06

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1a /POKL/2013
Dyrektora MOPS w Iławie
z dnia 15.01.2013 roku

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Masz Okazję – Pomóż Sobie” (edycja VI) w roku 2013

 

Projekt systemowy pn. „Masz okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Beneficjencie – należy rozumieć przez Gminę Miejską w Iławie/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
  • Uczestniku/uczestniczce projektu – rozumieć należy przez to osoby biorące czynny udział w projekcie, które przeszły proces rekrutacji do udziału w VI edycji projektu pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 2
Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w terminie 01.01.2013 roku - 31.12.2013 roku.

 

§ 3
Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Iława, w imieniu której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4
Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A, pokój numer 108.

 

§ 5
Udział Uczestników/Uczestniczek projektu w działaniach projektowych jest bezpłatny.

 

§ 6
Celem ogólnym projektu jest wzrost, w ciągu 2 lat realizacji projektu, aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej u 104 podopiecznych MOPS w Iławie (62% - 65 kobiet) i ich otoczenia.

 

§ 7
Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu obejmuje:
  • finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.
Uczestnicy/Uczestniczki projektu dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia, które stanowi:
  1. Refundacja opieki nad dzieckiem (dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym przez okres 6 m-cy) w czasie uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu (w sytuacji uzasadnionej przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym).
  2. Przyznanie zasiłku celowego (dla 53 osób), jako dodatku aktywizującego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, związanych z udziałem w projekcie.
  3. Przyznanie wsparcia finansowego (dla 10 rodzin) na zakup niezbędnego, drobnego sprzętu AGD lub artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego. Zakup zostanie zrealizowany wraz z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, na podstawie zgłaszanych potrzeb i uzasadnionych braków w wyposażeniu.

 

§ 8
Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału w projekcie oraz spełnia następujące warunki:
  1. Jest w wieku 15 – 64 lata. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w projekcie jest uzależniony od pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.
  2. Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.
  3. Jest osobą bezrobotną i/lub nieaktywną zawodowo i/lub poszukującą pracy lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym.


 

Fundusze Europejskiebottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.