top
logo

Menu witryny


Logowanie ...
Regulamin uczestnictwa w projekcie „Masz Okazję – ...” w roku 2013 Drukuj
Opracowanie: Marta Janulewicz   
Opublikowano: poniedziałek, 27 maja 2013 22:06
§ 9
Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” edycja VI (2013 r.).

 

§ 10
  1. Uczestnik/Uczestniczka projektu kończy w nim swój udział z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego, a także w momencie podjęcia zatrudnienia, które jest traktowane, jako element aktywizacji zawodowej zrealizowanej zgodnie z planowaną ścieżką uczestnictwa.
  2. Uczestnik/Uczestniczka projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszeniu niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na wniosek pracownika socjalnego.

 

§ 11
Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki projektu przyjmuje się datę akceptacji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem/Uczestniczką projektu. Dodatkowo dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika lub Uczestniczkę, lub w przypadku osób niepełnoletnich podpisanie niniejszego dokumentu przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 12
Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
  1. Dotrzymania postanowień i terminów zawartych w kontrakcie socjalnym oraz współpracy z pracownikiem socjalnym.
  2. Uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w określonej formie wsparcia, o których terminie zostanie przed ich rozpoczęciem poinformowany/poinformowana.
  3. Zgłaszania problemów i barier, przez które jego/jej uczestnictwo w projekcie może być zagrożone.
  4. Natychmiastowego zgłoszenia ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie lub zakończenia udziału w projekcie związanego z podjęciem zatrudnienia.
  5. Zgody na monitoring poczynań podczas realizacji projektu i w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu.

 

§ 13
Uczestnikowi/Uczestniczce projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, który w ramach projektu podpisał kontrakt socjalny, przysługuje wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego. Jednakże jego wypłata jest uzależniona od uczestnictwa w zajęciach, warsztatach lub szkoleniach na poziomie wynoszącym minimum 70% ogółu przewidzianych do realizacji jednostek czasowych.
Akceptowana jest usprawiedliwiona absencja w ww. zajęciach na podstawie wystawionego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, jednakże nie dłużej niż na okres 3 tygodni.

 

§ 14
Niniejszy regulamin obowiązuje przez czas trwania projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” edycja VI, tj. od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iławie

 

/-/ mgr Irena Kasprzycka


Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

Fundusze Europejskiebottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.