top
logo

Menu witryny


»» Na ratunek ««

Rzecznik
niebieska-linia
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Programy pomocy - projekty unijne VII edycja

logoefs

      Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF).

Od 2014 roku fundusze te działają we wspólnych ramach, realizując dodatkowe cele związane z polityką. Są one głównym źródłem inwestycji na poziomie UE i ułatwiają państwom członkowskim powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie liczby miejsc pracy, jednocześnie umożliwiając zrównoważony rozwój zgodnie z założeniami strategii Europa 2020.

 Czego dotyczą główne zmiany wprowadzone w EFS?

Od 2014 roku rola EFS zostanie wzmocniona:

  • Masa krytyczna inwestycji w kapitał ludzki zostanie zapewniona poprzez minimalny gwarantowany udział EFS w finansowaniu w ramach polityki spójności w każdym państwie członkowskim. Oznacza to, że razem z 3 mld EUR, które zostały przeznaczone na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w europejski kapitał ludzki w przeciągu 7 lat zainwestowane zostaną ponad 74 mld EUR.
  • Co najmniej 20% środków Funduszu będzie przeznaczone na wsparcie włączenia społecznego. Tak więc osoby znajdujące się w potrzebie oraz osoby z grup w niekorzystnej sytuacji uzyskają większe wsparcie w celu zapewnienia im takich samych możliwości, jakie posiadają inni, oraz umożliwienia im integracji ze społeczeństwem.
  • Promowanie równości między kobietami i mężczyznami oraz równych szans dla wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji będzie zintegrowane z innymi działaniami prowadzonymi w ramach EFS, a także wspierane poprzez określone inicjatywy.
  • Duży nacisk położony jest na walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie pomagać młodzieży niemającej zatrudnienia ani nieuczestniczącej w kształceniu lub szkoleniu w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Państwa członkowskie przeznaczą na wprowadzenie w życie planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży co najmniej 6 mld EUR.
  • Koncentracja finansowania dla osiągnięcia lepszych efektów: Aby zapewnić wystarczająco wysoką masę krytyczną finansowania i widoczny wkład w rozwiązywanie kluczowych problemów państw członkowskich, interwencje EFS będą koncentrowały się na ograniczonej liczbie priorytetów.
  • Udzielone zostanie większe wsparcie na rzecz innowacji społecznych, tj. testowania i zwiększania zasięgu innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby społeczne, edukacyjne i kwestie związane z zatrudnieniem.
  • Wdrażanie EFS odbywać się będzie w ścisłej współpracy między władzami publicznymi, partnerami społecznymi oraz organami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym podczas całego cyklu programu.
  • Aby ułatwić realizację projektów, Europejski Fundusz Społeczny będzie stosować innowacyjne zasady zarządzania. Komisja będzie podejmować działania mające na celu pomoc państwom członkowskim w uproszczeniu wdrażania EFS. Działania te mają służyć większemu skoncentrowaniu się na rezultatach programu oraz sprawić, aby EFS był prostszy i bezpieczniejszy dla beneficjentów.
(źródło: http://ec.europa.eu)

 

Projekt: Masz Okazję - Pomóż Sobie :: rok 2014

Tytuł publikacji Data dodania Opracowanie
1 Zakończenie VII edycji projektu systemowego poniedziałek, 29 grudnia 2014 Marta Janulewicz
2 Wyjazdowe zajęcia w Gdyńskim Akwarium poniedziałek, 30 czerwca 2014 Marta Janulewicz
3 Piknik integracyjny w ramach VII edycji Projektu wtorek, 3 czerwca 2014 Marta Janulewicz
4 Regulamin rekrutacji uczestników Projektu w roku 2014 poniedziałek, 3 lutego 2014 Marta Janulewicz
5 Regulamin uczestnictwa w projekcie „Masz Okazję – ...” w roku 2014 poniedziałek, 3 lutego 2014 Marta Janulewicz
6 Zarządzenie Dyrektora MOPS Nr 3/POKL/2014 poniedziałek, 3 lutego 2014 Marta Janulewicz
7 Zarządzenie Dyrektora MOPS Nr 2/POKL/2014 poniedziałek, 3 lutego 2014 Marta Janulewicz
 

Fundusze Europejskie

MOPS poleca

#SzczepimySie

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.