top
logo

Menu witryny


»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Masz Okazję – ...” w roku 2014 Drukuj
Opracowanie: Marta Janulewicz   
Opublikowano: poniedziałek, 03 lutego 2014 23:16

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2 /POKL/2014
Dyrektora MOPS w Iławie
z dnia 08.01.2014 roku

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Masz Okazję – Pomóż Sobie

(edycja VII) w roku 2014

 

Projekt systemowy pn. „Masz okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  • Beneficjencie – należy rozumieć przez to Gminę Miejską Iława/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
  • Uczestniku/uczestniczce projektu – rozumieć należy przez to osoby biorące czynny udział w projekcie, które przeszły proces rekrutacji do udziału w VII edycji projektu pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 2

Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie w terminie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

 

§ 3

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Iława w imieniu, której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A, pokój numer 108.

 

§ 5

Udział uczestników/uczestniczek projektu w działaniach projektowych jest bezpłatny.

 

§ 6

Celem ogólnym projektu jest wzrost, w ciągu 1 roku realizacji projektu, aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej u 78 podopiecznych MOPS w Iławie i ich otoczenia.

 

§ 7

Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestników/uczestniczek projektu obejmuje:

- finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnicy/uczestniczki projektu dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia, które stanowi:

  1. Refundacja opieki nad dzieckiem (dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym przez okres 6 m-cy) w czasie uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu (w sytuacji uzasadnionej przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym).
  2. Przyznanie zasiłku celowego (dla 78 osób), jako dodatku aktywizującego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z udziałem w projekcie.
  3. Przyznanie wsparcia finansowego (dla 20 rodzin) na zakup sprzętu/materiałów przyczyniających się do niwelowania barier służących wykluczeniu społecznemu. Zakup zostanie zrealizowany wraz z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, na podstawie zgłaszanych potrzeb i uzasadnionych braków w wyposażeniu.

  

Fundusze Europejskie

MOPS poleca

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.