top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
niebieska-linia
przemoc

Porozumienie PUP - MOPS z 02-01-2012 o partnerskiej współpracy
Opublikowano: poniedziałek, 02 stycznia 2012 21:12

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POROZUMIENIE

z dnia 2 stycznia 2012 roku

na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w Iławie w dniu 02.01.2012 r. pomiędzy:


Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie, zwanym dalej „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora – p. Irenę Kasprzycką

a,

Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, zwanym dalej „Partnerem” reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora –  p. Agatę Steiner - Dembińską

w sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII.
o następującej treści:

§ 1


Dla potrzeb realizacji niniejszego porozumienia przyjmuje się, że:

 1. „Program" oznacza  Program   Operacyjny  Kapitał   Ludzki   zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28.09.2007 r. nr CCI 2007 PL 051 PO 001;
 2. „Priorytet" oznacza Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu;
 3. „Działanie" oznacza Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach Programu;
 4. „Projekt systemowy" oznacza projekt pt. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Działania;
 5. „Lider” - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wymieniony w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jako lider projektu, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący projekt wspólnie z innymi partnerami na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu, uczestniczący w realizacji  projektu systemowego zgodnie z przepisami o pomocy społecznej oraz zapisami obowiązującej wersji Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Udział Lidera w Projekcie musi być adekwatny do merytorycznej wartości Projektu.
 6. „Partner” – oznacza Powiatowy Urząd Pracy wymieniony we wniosku, uczestniczący w realizacji projektu systemowego zgodnie z  zapisami obowiązującej wersji Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 7. „Uczestnik projektu" - oznacza odbiorcę projektu, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu systemowego;
 8.  „Instytucja Pośrednicząca”- oznacza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

§ 2


1. Na podstawie niniejszego porozumienia Lider i Partner zobowiązują  się do wspólnej realizacji Projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


2. Realizacja Partnerskiego Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym porozumieniu. Jednocześnie strony porozumienia oświadczają, że zapoznały się z treścią obowiązującej wersji wytycznych Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zobowiązują się podczas realizacji Projektu systemowego stosować zasady w nich zawarte.

3. Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte jest na okres od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.


§ 3


Partnerzy porozumienia dołożą należytej staranności w zakresie realizacji celów projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, a w szczególności:

 • spełnią wymogi merytoryczne,  organizacyjne i  finansowe,  o których mowa w obowiązującej wersji wytycznych Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
 • zobowiązują się do stworzenia zespołu, odpowiedzialnego za właściwą realizację zadania objętego niniejszym porozumieniem.

§ 4


Lider zobowiązuje się do:

1. Wskazania Partnerowi zamiaru zastosowania działań z zakresu aktywnej integracji, dotyczących obszaru aktywizacji zawodowej wobec osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.

2. Poinformowania Partnera o działaniach aktywizujących, planowanych wobec określonej osoby bezrobotnej lub określonej imiennie grupy osób bezrobotnych. Informacja zostanie przekazana w formie pisemnej i będzie zawierała co najmniej:

 • imię i nazwisko oraz PESEL i adres każdego beneficjenta ostatecznego,
 • nazwę projektu,
 • opis planowanych działań w zakresie aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów aktywizacji zawodowej przewidywanych w projekcie,
 • nazwę i dane teleadresowe bezpośredniego realizatora zajęć,
 • planowaną datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału osoby bezrobotnej w projekcie,
 • oraz o ile to możliwe- uszczegółowiony harmonogram zajęć przewidzianych w ramach projektu, zwłaszcza w części związanej z aktywizacją zawodową.

3. Poinformowania osoby bezrobotnej (Uczestnika projektu) przed rozpoczęciem udziału w projekcie o konieczności poinformowania Partnera o podjęciu szkolenia organizowanego przez Lidera.

4. Lider zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Partnera w sytuacji, gdy bezrobotny przerwie swój udział w projekcie lub zakończy go przed planowanym terminem,

5. Przekazywania w formie pisemnej danych personalnych osób bezrobotnych biorących udział w projekcie w danym miesiącu. Informacja ta będzie przekazywana Partnerowi do 25 dnia bieżącego miesiąca. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:520
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:36085
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 18.234.247.75

MOPS poleca

#SzczepimySie

Sygnity

Foranibottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.