top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o konkursie z dnia 12-01-2010r. Drukuj
Ostatnio aktualizowano: wtorek, 02 marca 2010 11:39

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA IŁAWA

z dnia 12 stycznia 2010r.


działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

O g ł a s z a m

otwarty konkurs ofert na rok 2010, w celu realizacji zadania

przeprowadzonego w trybie w/w ustawy, pn.

Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

w ramach pracy zespołu rehabilitacyjno-terapeutycznego

realizowanego w terminie


01.03.2010 – 30.11.2010


w formie:* powierzenia wykonania zadania / wspierania wykonania zadania.
*( niepotrzebne skreślić)


Na realizację zadania przeznacza się z budżetu miasta Iława dotację w wysokości 6700,00 zł.

1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
Dotacja zostanie przekazana wybranemu podmiotowi po podpisaniu stosownej umowy, jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Zadanie powinno polegać na realizowaniu zadań mających na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć rehabilitacyjnych. Grupa, do której winno być skierowane zadanie to dzieci i młodzież z problemami rozwojowymi. Zadanie ma być wykonane starannie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie dopuszcza się udziału podwykonawców w realizacji zadania, należy wykazać wkład własny (nie mniej niż 10% kosztów realizacji zadania).

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin: 17.02.2010r. do godz. 09:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, pok. 112 (sekretariat)


4. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT:
Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Wybór oferty nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferty będą analizowane i ocenione w oparciu o następujące kryteria:

    1. ocena możliwości realizacji zadania w tym, w szczególności:

 • czy oferent prowadzi aktualnie i faktycznie działalność w zakresie określonym w zlecanym zadaniu, jeśli tak, to od kiedy i w jakim zasięgu terytorialnym oraz od kogo jest adresowana,
 • czy oferent posiada odpowiedni zasób wiedzy fachowej i doświadczenie oraz profesjonalnie przygotowany personel, który będzie w stanie wykonywać zadania w przyjętych w tym względzie wymogów prawnych i ustalonych standardów,

     2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
     3. uwzględnienie środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
     4. uwzględnienie środków własnych (nie mniej niż 10% kosztów realizacji zadania),
     5. możliwość uzyskiwania najbardziej efektywnych wyników.

Decydujące przy wyborze oferenta będzie uzyskanie największej ilości punktów w ww. kryteriach. Komisja przyzna punkty w ilości od 0 (kiedy oferent nie spełnia wymagań nawet w min. stopniu) do 10 (kiedy oferent spełnia w 100% wymagania) w każdym z kryteriów, wg rzetelnej i obiektywnej oceny biorąc pod uwagę maksymalny efekt wykonania zadania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

5. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława


6. WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU REALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT ORAZ W ROKU POPRZEDNIM Z PODANIEM KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA ORAZ KWOTY DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU MIASTA.
W ub. roku było realizowane zadanie tego samego rodzaju:

 • koszt zadania ogółem – 124776,28 zł;
 • dotacja – 7500,00 zł


7. OFERENT WINIEN ZŁOŻYĆ OFERTĘ WG SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), tj. powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:533
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:533
Stronę przegląda 29 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.