top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - ogłoszenie - MOPS.FK 341-06/09 Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: piątek, 23 października 2009 10:52

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Iława, dnia 2009/10/23

Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi

dla podopiecznych MOPS w Iławie

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Iławie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Każda z 650 szt. paczek powinna zawierać:
- 2 szt. oleju z pierwszego tłoczenia po 1 l typu np. Bartek/Kujawski CPV 15411100-3
- 2 szt. kiełbasy żywieckiej pakowanej hermetycznie po 0,60 kg CPV 15131130-5
- 2 szt. czekolady opakowanej po 100 g typu np. Wedel/Goplana itp. CPV 15842100-3
- 1 szt. paczkowanego kakao ciemnego 100 g CPV 15841000-5
- 1 puszkę brzoskwiń 800 ml CPV 15332400-8
-  1 puszkę ananasów 500 ml CPV 15332400-8
- 2 kostki masła śmietankowego po 200 g CPV 15530000-2
- 1 szt. margaryny do smarowania 500 g typu np. Delma/Pani domu itp. CPV 15431100-9
- 1 paczkę herbaty liściastej 100 g CPV 15863000-5
- 1 puszkę groszku konserwowego 400g CPV 15331400-1
- 2 puszki kukurydzy konserwowej po 340 ml CPV 15331400-1
- 2 szt. majonezu po 260 g, typu np. Ocetix, Winiary itp. CPV 15871273-8
- 1 szt. ketchupu 250 g typu np. Kotlin, Pudliszki itp. CPV 15871203-5
- 2 szt. konserwy szynka wieprzowa w puszce 455 g typu np. Sokołów itp. CPV 15131000-5
- 1 szt. schabu wędzonego pakowanego hermetycznie 0,5 kg CPV 15131130-5
- 2 paczki rodzynek po 100 g CPV 15332412-5
 - 1 szt. kawy mielonej 250 g CPV 15861000-1
- 2 szt. pasztetu drobiowego w puszce po 155 g CPV 15131310-1
- 1 szt. ptasiego mleczka 400 g CPV 15842300-5
- 1 paczka cukierków czekoladowych (trufle, praliny) mieszanka typu np. Solidarność, Wedel, itp. 0,5 kg CPV 15842300-5
 - 1 szt. ciasta pakowanego babka piaskowa 500 g CPV 15812000-3
- 1 szt. ciasta pakowanego makowiec 450 g CPV 15812000-3
- 2 szt. konserwy gulasz angielski 300 g CPV 15131000-5
- 1 paczka orzechów włoskich łuskanych 150 g CPV 15332300-7
UWAGA!! oferowana gramatura może różnić się +/-15% od określonej powyżej
2. Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ - tabelę produktów.
3. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Obrońców Westerplatte 5, w Iławie, zaś upoważnionym do odbioru Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Emilia Dolecka.
4. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego rodzaju (wyjątkiem mogą być minimalne różnice - do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka hermetycznie pakowana oraz schab wędzony hermetycznie pakowany). Każda paczka powinna być zapakowana w schludne, najlepiej świąteczne foliowe torby, reklamówki itp., w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów jak najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca 2009 roku, spełniających wszystkie obowiązujące w tym przedmiocie normy oraz zgodne z przedłożoną ofertą. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia oraz koszt załadunku i rozładunku paczek.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy do 10%, z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
8. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić przez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 3 do siwz oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części VI specyfikacji.
 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:907
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:5470
Stronę przegląda 9 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.