top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - ogłoszenie - Nr 404204-2009 – dostawy Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: wtorek, 24 listopada 2009 19:52

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Iława, dnia 2009/11/24

Iława: Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 404204-2009 – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15000000-8 Część 1 - artykuły spożywcze i napoje - Kod CPV 15800000-6 Część 2 - nabiał - Kod CPV 15500000-3 Część 3 - pieczywo i ciasta - Kod CPV 15810000-9 Część 4 - ryby i przetwory rybne - Kod CPV 15200000-0 Część 5 - jaja - Kod CPV 03142500-3 Część 6 - mrożonki - Kod CPV 15331170-9 Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie innych produktów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. 1. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1 części III SIWZ zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia, a tym samym proporcjonalne do zmiany zwiększenie wartości umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w każdej z jego części o produkty nie ujęte w SIWZ. Ceną jednostkową w tej sytuacji będzie cena jednostkowa produktu według ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy. Zmiana tego typu wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy. 5. Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosztu zamawianych każdorazowo artykułów, zgodnie z cenami umownymi. 6. Zamawiający ma możliwość korzystania z promocji ogłaszanych przez Wykonawcę na produkty rodzajowo ujęte w umowie. Zmiany tego typu nie wymagają formy pisemnej. 7. W sytuacji, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie może on dostarczyć Zamawiającemu zamawianego przez niego artykułu, Zamawiający może zamówić inny tego rodzaju produkt, wybrany przez siebie. Cena w tej sytuacji będzie zgodna z ogólnie przyjętym cennikiem Wykonawcy. Zmiany te będą dokonywane w drodze zamówień telefonicznych, do ich obowiązywania wystarczy ustne zamówienie przez Zamawiającego, reprezentowanego przez Irenę Czubak, i zgoda na jego dokonanie Wykonawcy. Poświadczeniem zamówienia będzie wystawiona faktura VAT. Zmiany tego typu nie wymagają formy pisemnej. 8. Gdy Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu zamawianego przez niego artykułu, bądź artykułu umownego z winy własnej, Zamawiający może zamówić inny tego rodzaju produkt, wybrany przez siebie. Cena w tej sytuacji będzie zgodna z cennikiem umownym lub niższa od ceny umownej. Zmiany te będą dokonywane w drodze zamówień telefonicznych, do ich obowiązywania wystarczy ustne zamówienie przez Zamawiającego, reprezentowanego przez panią Irenę Czubak, i zgoda na jego dokonanie Wykonawcy. Poświadczeniem zamówienia będzie wystawiona faktura VAT. Zmiany tego typu nie wymagają formy pisemnej. 9. W przypadku zmian rynkowych cen jednostkowych pozycji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, różniących się od cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji umowy o więcej niż 15% ceny umownej dopuszcza się możliwość zmian umownych cen jednostkowych, zmiany tego rodzaju wymagają pisemnego umotywowanego wniosku od Wykonawcy. Zmiany cen umownych artykułów do 15% nie wymagają formy pisemnej. 10. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT któregokolwiek artykułu, podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a, lub/i 2b, lub/i 2c, lub/i 2d, lub/i 2e, lub/i 2f do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy artykułów spożywczych, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 5. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do dwóch razy w tygodniu (część 4,5,6) lub trzech razy w tygodniu (część 1,2,3) najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. 6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca. 7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić przez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 3 do siwz oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części VI. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, spełnianie powyższych warunków będzie rozpatrywane dla każdej części osobno.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 2) formularz cenowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 2a, lub/i 2b, lub/i 2c, lub/i 2d, lub/i 2e, lub/i 2f, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kopii pełnomocnictwa, powinno być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Mocodawcę. 5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3, 6) parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków - załącznik nr 4 Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi przedstawić komplet dokumentów, poświadczających spełnianie wymaganych warunków w odniesieniu do każdej części zamówienia. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy ( z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, przy czym dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, 6 mogą być przedstawione jedynie w formie ORYGINAŁU. 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda by spełnili następujące warunki: 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3, 5. Pozostałe dokumenty składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum; 3) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum. Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum; 4) umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mops.ilawa.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6a.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6a, I pietro, sekretariat -pokój 112.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: artykuły spożywcze i napoje.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ananas w puszce 500 ml 10 szt aromaty do ciast 10 ml 5 opak barszcz typu np. Winiary 200 g 100 szt Baton 51 g typu np. bounty 50 szt baton 47 g typu np. pawełek 100 szt Brzoskwinie w puszce 850 g 10 szt budyń 65 g typu np. Delecta 400 szt chrzan tarty 170 g 20 szt ciastka w czekoladzie 1 kg (mogą być na wagę) 50 kg Cukier 1 kg 1000 kg cukier puder 0,5 kg 20 szt cukier waniliowy 32 g 300 szt cukierki czekoladowe 1 kg 50 kg Cynamon 100 g 40 szt czekolada gorzka 100 g 10 Szt czekolada mleczna 100 g 10 szt drożdże 0,1 kg 10 szt dżem 280g 100 Szt dżem 525 g 30 szt Fasola czerwona konserwowa 400 g 50 szt Fasolka szparagowa konserwowa 400 g 50 szt groszek konserwowy 400 g 100 szt herbata granulowana typu np. lipton 100 g 300 Szt herbata liściasta typu np. lipton 100 g 100 szt Herbata owocowa zielona 100 g 30 szt herbata zwykła 100 g 200 szt Herbatniki typu np. jutrzenka 100 g 200 Szt kakao 200 g 50 szt kasza jęczmienna 1 kg 450 kg kasza manna 1 kg 150 Kg kawa cappuccino typu np. La Festa 150 g 20 szt kawa mielona typu np. jacobs 250 g 100 Szt kawa mielona typu np. Prima Impresja, MK cafe 250g 200 Szt kawa rozpuszczalna typu np. nescafe gold 200 g 18 szt kawa rozpuszczalna typu np. jacobs 200 g 100 szt ketchup 1000g 50 szt ketchup 200 g 150 szt ketchup 380g 50 szt ketchup 500 g (plastikowe opak z możliwością wyciskania) 50 szt kisiel 38 g 300 szt koncentrat pomidorowy 970 g 150 szt krem czekoladowy 200 g 10 szt Kruche ciastka 1 kg (mogą być na wagę) 50 Kg kukurydza konserwowa 340g 50 Szt kwasek cytrynowy 20 g 600 szt liść laurowy 7 g 120 szt lizak 8 g 800 szt majeranek 1 kg 10 szt majonez 460 g 15 szt majonez 600 g 40 szt makaron typu np. świderki 400g 1000 szt margaryna typu np. Kasia 250 g 100 szt marmolada 1 kg 30 szt marmolada 600 g 50 szt masa makowa 850 g 20 szt mąka typu luksusowa 1 kg 1000 kg mąka krupczatka 1 kg 10 kg mąka ziemniaczana 1 kg 10 kg mleko zagęszczone słodzone 533 g 20 szt musztarda 1 kg 10 Szt musztarda 190 g 10 szt napój 2 l 150 szt Ocet 1 l 100 szt ogórki konserwowe 800 ml 50 szt olej z pierwszego tłoczenia typu np.kujawski 1 l 50 szt olej uniwersalny 1 l 800 szt Oliwki zielone 305 ml 20 orzechy włoskie paczkowane 125 g 50 szt paluszki słone 300 g 500 szt papryka konserwowa 680 g 20 szt Pieczarka konserwowa 300 g 50 szt pieprz czarny naturalny 500 g 50 szt pieprz czarny naturalny 20 g 50 szt Pieprz ziołowy 20 g 100 szt płatki kukurydziane 1 kg 50 szt Płatki migdałowe 100 g 50 szt polewa biała 100 g 15 szt polewa czekoladowa 100 g 15 szt posypka do ciast kolorowa 80 g 15 szt posypka do ciasta czekoladowa 80 g 15 szt proszek do pieczenia 30 g 50 szt przecier ogórkowy 350 g 20 szt przyprawa do piernika 20 g 10 szt przyprawa do potraw typu np. warzywko 200 g 100 szt przyprawa do zup 1000 g 500 szt przyprawa typu delikat 200 g 200 szt przyprawa typu np. Jarzynka 200 g 100 szt przyprawa typu np. vegeta 200g 400 szt przyprawa typu np. ziarenka smaku 120 g 50 szt rodzynki 200 g 30 szt Ryż 1 kg 350 szt Seler konserwowy 320 ml 50 szt sok 1 l 100 szt sok 330 ml 200 szt sos sałatkowy 700 g 30 szt Sól 1 kg 400 szt syrop 420 ml 50 szt syrop 5 l 150 szt szczaw konserwowy 835 g 80 szt Śmietan. Mix - zagęstniacz 12 g 50 Szt śnieżka bita śmietana 60 g 30 szt wafle 80 g 100 szt wiórki kokosowe 100 g 50 szt woda 0,5 l 800 szt Zupka chińska 70 g 50 szt ziele angielskie 40g 30 szt Żelatyna 20g 30 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: nabiał.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jogurt 125 ml owocowy 950 szt Masło ekstra 200 g 500 kos Mleko 2% 1 l 1000 litr serek topiony 100 g 50 szt ser żółty 1 kg 50 kg serek homogenizowany 135 g 100 szt śmietana 18% 0,2 l 20 szt śmietana 18% 375 ml 20 szt twaróg kostka 200 g 50 szt twaróg krojony 1 kg 200 kg śmietanka 36 1 l 200 szt śmietanka 30 1 l 100 szt śmietanka jednorazowa do kawy 500 opak.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pieczywo i ciasta.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: bułki pszenne 1000 Szt chleb jasny 0,5 kg 200 szt chleb razowy z ziarnami 0,4 kg 30 Szt drożdżówki 500 Szt jabłecznik 10 Kg pączki 600 Szt rogale półfrancuskie 20 Kg rolada makowa 50 Kg sernik marmurkowy 50 Kg bułka tarta 0,5 kg 300 szt Ciasto drożdżowe 50 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ryby i przetwory rybne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Burger rybny 100 Kg kostka rybna 200 Kg paprykarz w puszce 300 g 50 Szt pasta rybna 20 Kg śledź matjas 100 Kg karp 50 Kg filet z morszczuka 100 Kg filet z mintaja 100 Kg płaty marynowane 50 kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: jaja.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jaja L (od 63 g do 73g) 15000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: mrożonki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mrożonki 2,5 kg 50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka


 

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:598
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:21612
Stronę przegląda 11 gości 
Twoje IP: 18.208.202.194

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.