top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - ogłoszenie - Nr 407222-2009 – dostawy Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: czwartek, 26 listopada 2009 09:59

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Iława, dnia 2009/11/26

Iława: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich

oraz mięsa i wędlin drobiowych

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2010 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 407222 - 2009 – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2010 rok.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa drobiowego i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): Kod CPV - 15100000-9 Część 1 mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie - Kod CPV 15131400-9 Część 2 mięso i wędliny drobiowe - Kod CPV 15131500-0 Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. 3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych. 5.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości. 6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do trzech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. 7. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia, a tym samym proporcjonalne do zmiany zwiększenie wartości umowy. 9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin. 10. W przypadku zmian rynkowych cen jednostkowych pozycji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, różniących się od cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji umowy o więcej niż 15% ceny umownej dopuszcza się możliwość zmian umownych cen jednostkowych, zmiany tego rodzaju wymagają pisemnego umotywowanego wniosku od Wykonawcy. Zmiany cen umownych artykułów do 15% nie wymagają formy pisemnej. 11. Zamawiający ma możliwość korzystania z promocji udzielanych przez Wykonawcę na produkty rodzajowo ujęte w umowie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić przez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 3 do siwz oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części VI. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, spełnianie powyższych warunków będzie rozpatrywane dla każdej części osobno.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1 2) formularz cenowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 2a, lub/i 2b 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kopii pełnomocnictwa, powinno być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Mocodawcę. 5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3, 6) parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków - załącznik nr 4 Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi przedstawić komplet dokumentów, poświadczających spełnianie wymaganych warunków w odniesieniu do każdej części zamówienia. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy ( z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, przy czym dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, 6 mogą być przedstawione jedynie w formie ORYGINAŁU. 2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda by spełnili następujące warunki: 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3, 5. Pozostałe dokumenty składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum; 3) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum. Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum; 4) umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mops.ilawa.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6a.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6a I pietro, sekretariat - pokój 112.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Karkówka bez kości 300 kg Łopatka bez kości 1500 kg Schab bez kości 500 kg Żeberka 100 kg Kości wieprzowe 50kg Słonina 80kg Boczek wędzony 100kg Kaszanka 250kg Kiełbasa zwyczajna 500kg Parówki serdelki 300kg Flaki wieprzowe surowe krojone 100kg Smalec 20kg mortadela 100kg Kiełbasa śląska 180kg Kiełbasa grillowa 200kg Szynka tyrolska 20kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.14.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: mieso i wędliny drobiowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filet z kurczaka 300kg Noga z kurczaka 300kg Porcja rosołowa 1000kg Polędwica drobiowa 50kg Polędwica sopocka 100kg Parówki drobiowe 100kg Szynka drobiowa 40kg Pasztet wielkopolski 50kg Skrzydełka 100kg Wątroba z kurczaka 350kg Żołądek z kurczaka 200kg szynkówka 50kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.15.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka


 

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:997
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:5560
Stronę przegląda 16 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.