top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - ogłoszenie - Nr 411126-2009 – dostawy Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: poniedziałek, 30 listopada 2009 09:43

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Iława, dnia 2009/11/30

Iława: Dostawa owoców i warzyw

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2010 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 411126 - 2009 – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem owoców i warzyw do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2 do SIWZ i obejmuje: Banan kg 300 Brzoskwinia Kg 50 Brukselka kg 80 Burak kg 700 Cebula Kg 40 Cytryny Kg 20 Czosnek Kg 50 Fasola suszona typu Jaś itp. Kg 50 Groch łuskany Kg 50 Gruszki Kg 50 Jabłko Kg 1500 Kalafior Szt. 50 Kapusta świeża Kg 500 Kapusta kiszona Kg 200 Kapusta pekińska Kg 70 Kapusta czerwona Kg 250 Kiwi Kg 100 Mandarynka Kg 100 Marchew Kg 2000 Ogórek kiszony Kg 100 Papryka czerwona Kg 30 Pieczarka Kg 200 Pietruszka Kg 40 Pomarańcza Kg 100 Pomidor Kg 200 Por Kg 200 Rzodkiewka (pęczki) Szt. 20 Sałata Szt. 200 Seler Kg 200 Szczypior (pęczki) Szt. 100 Ziemniaki Kg 30000 Fasolka szparagowa Kg 50 Kompot wiśnia Szt 100 Koper (pęczki) Szt 100 Natka pietruszki (pęczki) Szt 150 Ogórek Kg 200 Ogórek małosolny kg 100 Śliwka Kg 110 truskawka kg 20 Winogrono Kg 70 Wiśnie Kg 100 Śliwka suszona Kg 30 Kapusta świeża Szt 500 Por Szt 100
a) Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ.
b) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy w każdym asortymencie z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
d) Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia w każdym asortymencie, a tym samym proporcjonalnego do zmiany zwiększenia wartości umowy.
e) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Uszczegółowienia dotyczyć będą np. gatunku jabłek, marchwi i kapusty - młodej lub ubiegłorocznej, itp. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosztu zamawianych każdorazowo artykułów.
f) Zamawiający ma możliwość korzystania z promocji ogłaszanych przez Wykonawcę na produkty rodzajowo ujęte w umowie.
Zmiany tego typu nie wymagają formy pisemnej.
g) Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
h) W przypadku zmian rynkowych cen jednostkowych pozycji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian umownych cen jednostkowych, a co za tym idzie wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w następujący sposób:
- jako że specyfiką przedmiotu zamówienia jest częsta zmiana cen rynkowych, ustala się że załącznik nr 2 do SIWZ jako załącznik do umowy, będzie podlegał co miesięcznej aktualizacji do dnia 30 każdego miesiąca (od momentu związania stron umową), w zakresie zawartych w nim danych dotyczących cen, na podstawie zmiany cen rynkowych obowiązujących według danych z giełdy owoców i warzyw w danym okresie. Załącznik ten będzie podlegał aktualizacji w zakresie uszczegółowienia pozycji zamówienia, np. w okresie pojawienia się młodych warzyw itp. Comiesięczne aktualizacje ww. załącznika stanowić będą aneksy do umowy.
- aktualizacje załącznika nr 2 do SIWZ, będącego jednocześnie załącznikiem do umowy mogą być w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek jednej ze stron, dokonywane częściej niż comiesięcznie. Aktualizacje dokonywane w wyżej opisanych okolicznościach stanowić będą aneksy do umowy.
2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy owoców i warzyw, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą w ilości i asortymencie wskazanym każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.
6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Spełnianie powyższych warunków należy potwierdzić przez złożenie stosownego oświadczenia wg załącznika nr 3 do siwz oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części VI.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonywana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1
2) formularz cenowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 2
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kopii pełnomocnictwa, powinno być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Mocodawcę.
5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3,
6) parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków - załącznik nr 4
Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy ( z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, przy czym dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, 6 mogą być przedstawione jedynie w formie ORYGINAŁU.
2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda by spełnili następujące warunki:
1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3, 5. Pozostałe dokumenty składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie.
2) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum;
3) w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum. Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum;
4) umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakres prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mops.ilawa.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6a.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 09:00, miejsce:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława I piętro, sekretariat, pokój nr 112.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka


 

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:556
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:556
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.