top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 118144-2010 Drukuj
Opublikowano: środa, 28 kwietnia 2010 22:58
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Remont kuchni i ułożenie wykładzin w przyległych pomieszczeniach

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie

Postępowanie znak: MOPS.FK 341-01/10
Numer ogłoszenia: 118144-2010; data zamieszczenia 28.04.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie,

                                   tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kuchni i ułożenie wykładzin w przyległych pomieszczeniach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. Postępowanie znak: MOPS.FK 341-01/10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowo - budowlane Kuchnia i wydawalnia potraw - piętro - skucie płytek ściennych i posadzkowych, - wymiana okienka podawczego, - ułożenie nowej wykładziny TARKETT (z przeznaczeniem do pomieszczeń kuchennych) z wykonaniem wylewki samopoziomującej, - ułożenie płytek ściennych 20x25cm, - częściowa wymiana stolarki drzwiowej, - prace malarskie, - prace instalacji sanitarnych, Korytarz - piętro - ułożenie nowej wykładziny TARKETT z wykonaniem wylewki samopoziomującej, Pom. Intendentki - piętro - ułożenie nowej wykładziny TARKETT z wykonaniem wylewki samopoziomującej, Szatnia - piętro - ułożenie nowej wykładziny TARKETT z wykonaniem wylewki samopoziomującej, Pom. gospodarcze - piętro - montaż zlewu i baterii na istniejących podejściach wod-kan, Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót Szczegółowy zakres robót zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ (zał. nr 2 i nr 3) Oferenci zobowiązani są przed złożeniem ofert dokonać wizji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania wszystkich danych, jakie mogą się okazać niezbędne do przygotowania oferty. Wizyta może się odbyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z panem Mirosławem Osieckim tel. 602791032 Wykonawca udziela gwarancji: a) na roboty budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, b) na urządzenia i wyposażenie okres gwarancji jak w karcie gwarancyjnej producenta danego produktu nie krótszy jednak niż 12 m-cy. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM


III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 1. w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:149
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:23962
Stronę przegląda 15 gości 
Twoje IP: 3.237.94.109

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.