top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 117423-2010 Drukuj
Opublikowano: wtorek, 11 maja 2010 14:08
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Remont pomieszczeń biurowych związany

z wymianą instalacji elektrycznej (II etap)

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie


Postępowanie znak: MOPS.FK 341-02/10

Numer ogłoszenia: 117423-2010

data zamieszczenia 11.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie,

                                   tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych związany z wymianą instalacji elektrycznej (II etap) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie. Postępowanie znak: MOPS.FK 341-02/10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Prace remontowo - budowlane związane z remontem instalacji elektrycznych II etapu prac: 1. Pom. dodatkowe - piętro 2. Pom. 103 - piętro 3. Pom. 104 - piętro 4. Pom. 105 - piętro 5. Pom. 106 - piętro 6. Pom. 107 - piętro 7. Pom. W.C. - piętro 8. Pom. nr 109 komputerowe - piętro 9. Pom. 110 - piętro 10. Pom. 111 - piętro 11. Powiększenie otworu drzwiowego 12. Komunikacja - piętro 13. Pom. biurowe 4szt - parter 14. Holl wejściowy - parter 15. Sala TV - parter 16. Sala rehabilitacyjna - parter Roboty których dotyczy specyfikacja techniczna prac remontowych instalacji elektrycznych, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie montażu instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej. Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót budowlanych - instalacyjno - montażowych - zabezpieczeń . Wymiana wewnętrznej linii zasilającej, przebudowa rozdzielni złączowo pomiarowej. Przygotowanie podłoża pod rury, listwy, kanały elektroinstalacyjne oraz przewody kabelkowe. Wykonanie bruzd poziomych i pionowych. Wykonanie przepustów poziomych i pionowych. Ułożenie rur elektroinstalacyjnych. Wewnętrzne linie zasilające -WLZ Przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu elektro - teletechnicznego. Rozdzielnice nn - mieszkaniowe, Instalacje elektryczne wewnętrzne Instalacje teletechniczne wewnętrzne - telefoniczne Układanie przewodów kabelkowych instalacji wewnętrznych w poszczególnych pomieszczeniach Montaż aparatury i osprzętu w postaci gniazd, puszek, przycisków, łączników, elementów kontrolno - sterujących, opraw oświetleniowych Rozruch i uruchomienie instalacji. Szkolenie personelu w celu właściwej eksploatacji i konserwacji instalacji. Sprawdzenia odbiorcze- próby i pomiary elektryczne. Prace odbiorowe oraz przekazanie instalacji do użytkowania, eksploatacji - serwisu gwarancyjnego. Szczegółowy zakres robót zawierają następujące załączniki: - E 10 - załącznik nr 8 - E 11 - załącznik nr 9 - E 12 - załącznik nr 10 - E 13 - załącznik nr 11 - E 14 - załącznik nr 12 - E 15 - załącznik nr 13 - E 16 - załącznik nr 14 - E 17 - załącznik nr 15 - E 18 - załącznik nr 16 - Rys. 1 - załącznik nr 17 - Rys. 2 - załącznik nr 18 - Rys. 3 - załącznik nr 19 - Rys. 4 - załącznik nr 20 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr 21 - specyfikacja techniczna prac remontowych instalacji elektrycznych - załącznik nr 22 - przedmiar robót dot. prac remontowo - budowl. związanych z remontem instalacji elektr. - załącznik nr 23 - przedmiar robót dot. remontu instalacji elektrycznej - załącznik nr 24 - harmonogram prac - załącznik nr 25 Zamawiający informuje, że wszystkie roboty składające się na przedmiot zamówienia będą wykonywane w warunkach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że roboty będą odbywać się wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 25 do siwz. Zmiany w harmonogramie są dopuszczalne wyłącznie po konsultacjach z Zamawiającym i uzyskaniu zgody na ich wprowadzenie. Wykonawcy zobowiązani są przed złożeniem ofert dokonać wizji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania wszystkich danych, jakie mogą się okazać niezbędne do przygotowania oferty. Wizyta może się odbyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z panem Mirosławem Osieckim tel. 602791032. Wykonawca udziela gwarancji: a) na roboty budowlane i remont instalacji elektrycznej na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, b) na urządzenia i wyposażenie okres gwarancji jak w karcie gwarancyjnej producenta danego produktu nie krótszy jednak niż 12 miesięcy. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.23.10-3, 45.31.23.11-0, 45.31.40.00-1, 45.31.41.00-2, 45.31.42.00-3, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7, 45.31.43.20-0, 45.31.51.00-9, 45.31.72.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1336
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:27037
Stronę przegląda 13 gości 
Twoje IP: 3.234.250.24

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.