top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-03/10 Drukuj
Opublikowano: czwartek, 24 czerwca 2010 12:08
kapital150.jpgunia150.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Iława, 24.06.2010r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-03/10


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: realizację usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek  projektu pn.  Masz Okazję Pomóż Sobie w roku 2010.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655  z 2007r. z późn. zmianami) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 24.06.2010 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Realizację usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek  projektu pn.  Masz Okazję Pomóż Sobie w roku 2010 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu  11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte  w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 60% cena – 60 pkt, 20% kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt, 20% ocena programu i organizacji szkolenia 20 pkt oferta uzyskała 100 punktów. Wybrana oferta, oznaczona numerem 2, złożona została przez WARMIŃSKO-MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w OLSZTYNIE CENTRUM EDUKACJI w IŁAWIE, ul. GRUNWALDZKA 13, 14-200 IŁAWA za cenę brutto 120.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 00/100).

Wymagany termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy, zakończenie – nie później niż do 06 grudnia 2010r.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyło 2 wykonawców:

1. Oferta nr  1  – INSTYTUT BADAWCZO-SZKOLENIOWY SP. z o.o., WARKAŁY 18, 11-041 OLSZTYN, wykonawca został wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 3 i art. 24 ust. 2 pkt 4 , a jego oferta odrzucona na podst. art. 89 ust 1 pkt 5 oraz art. 89 ust 1 pkt 2.
- Wykonawca nie złożył w ofercie, a następnie nie uzupełnił (pomimo wezwania) dokumentu do potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu – aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- Wykonawca nie złożył w ofercie, a następnie nie uzupełnił (pomimo wezwania) dokumentu do potwierdzenia w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Z treści oferty wynika, że zajęcia z radcą prawnym miałaby poprowadzić osoba nie posiadająca takich uprawnień.

2. Oferta nr 2 – WARMIŃSKO-MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w OLSZTYNIE CENTRUM EDUKACJI w IŁAWIE, ul. GRUNWALDZKA 13, 14-200 IŁAWA, oferta otrzymała następujące liczby punktów według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 60% cena – 60 pkt, 20% kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt, 20% ocena programu i organizacji szkolenia 20 pkt oferta uzyskała 100 punktów.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.


Dyrektor MOPS w Iławie

mgr Irena Kasprzycka


pihz.gif
logo 7.1.1_193.gif
 

    ISO 9001 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1406
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1406
Stronę przegląda 16 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.