top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg na dostawę paczek świątecznych z artykułami spożywczymi Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: czwartek, 28 października 2010 23:13

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Iława, dnia 2010/10/28


Iława: Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi

dla podopiecznych MOPS w Iławie

nr ogłoszenia: 348836-2010, data: 28.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Iławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS w Iławie, w ilości 541 sztuk z podziałem na: 304 paczki duże i 237 paczki małe. Każda z 304 szt. paczek dużych powinna zawierać: - 1 szt. oleju z pierwszego tłoczenia po 1 l typu np. Kujawski CPV 15411100-3 - 2 szt. kiełbasy żywieckiej pakowanej hermetycznie po 0,30 kg CPV 15131130-5 - 3 szt. czekolady mlecznej opakowanej po 100 g typu np. Wedel, Goplana itp. CPV 15842100-3 - 1 szt. paczkowanego kakao ciemnego 200 g CPV 15841000-5 - 1 puszkę brzoskwiń 850 ml CPV 15332400-8 - 1 puszkę ananasów 580 ml CPV 15332400-8 - 2 kostki masła śmietankowego zawierające 72-73% tłuszczu po 200 g CPV 15530000-2 - 1 szt. margaryny do smarowania 500 g typu np. Delma, Pani domu itp. CPV 15431100-9 - 1 puszkę groszku konserwowego 400g CPV 15331400-1 - 1 puszkę kukurydzy konserwowej po 400 g CPV 15331400-1 - 2 szt. majonezu po 460 ml, typu np. Ocetix, Winiary itp. CPV 15871273-8 - 1 szt. ketchupu 480 g typu np. Włocławek, Pudliszki itp. CPV 15871203-5 - 3 szt. konserwy szynka wieprzowa w puszce z przyprawami 455 g typu np. Sokołów itp. CPV 15131000-5 - 2 szt. schabu wędzonego pakowanego hermetycznie 0,5 kg CPV 15131130-5 - 1 paczka rodzynek 200 g CPV 15332412-5 - 1 paczka kawy mielonej 250 g CPV 15861000-1 - 2 szt. ptasiego mleczka 420 g CPV 15842300-5 - 2 paczki cukierków czekoladowych o rdzeniu miękkim -trufle, praliny- mieszanka 0,5 kg CPV 15842300-5 - 2 szt. konserwy gulasz angielski 160 g CPV 15131000-5 - 2 szt. konserwy filety z makreli w sosie pomidorowym 170 g CPV 15235000-4 - 2 paczki ciastek typu delicje z galaretką, miękkim biszkoptem, oblane czekoladą 147 g CPV 15842300-5 Każda z 237 szt. paczek małych powinna zawierać: - 1 szt. oleju z pierwszego tłoczenia po 1 l typu np. Kujawski CPV 15411100-3 - 1 szt. kiełbasy żywieckiej pakowanej hermetycznie 0,30 kg CPV 15131130-5 - 1 szt. czekolady mlecznej opakowanej po 100 g typu np. Wedel, Goplana itp. CPV 15842100-3 - 1 szt. majonezu 260 ml, typu np. Ocetix, Winiary itp. CPV 15871273-8 - 1 szt. ketchupu 200 g typu np. Włocławek, Pudliszki itp. CPV 15871203-5 - 2 szt. konserwy szynka wieprzowa w puszce z przyprawami 455 g typu np. Sokołów itp. CPV 15131000-5 - 1 szt. schabu wędzonego pakowanego hermetycznie 0,5 kg CPV 15131130-5 - 1 paczka kawy mielonej 100 g CPV 15861000-1 - 1 szt. ptasiego mleczka 420 g CPV 15842300-5 - 1 paczka cukierków czekoladowych o rdzeniu miękkim (trufle, praliny) mieszanka itp. 0,5 kg CPV 15842300-5 - 1 szt. konserwy gulasz angielski 160 g CPV 15131000-5 UWAGA!! oferowana gramatura może różnić się + -15% od określonej powyżej 2. Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2 do SIWZ - tabelę produktów. 3. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Obrońców Westerplatte 5 w Iławie, zaś upoważnionym do odbioru Danuta Nastaj. 4. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek danego rodzaju zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice - do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka hermetycznie pakowana oraz schab wędzony hermetycznie pakowany). Każda paczka powinna być zapakowana w schludne, najlepiej świąteczne foliowe torby, reklamówki itp., w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. Kolor opakowania dużej paczki musi różnić się od koloru opakowania małej paczki. 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów jak najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca 2010 roku, spełniających wszystkie obowiązujące w tym przedmiocie normy oraz zgodne z przedłożoną ofertą. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia oraz koszt załadunku i rozładunku paczek. 7. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:732
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:25432
Stronę przegląda 14 gości 
Twoje IP: 3.235.105.97

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.