top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych Drukuj
Opublikowano: wtorek, 07 grudnia 2010 00:50
UWAGA!
Specyfikacja oraz załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Dostawa artykułów spożywczych

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

na I kwartał 2011 roku


Nr ogłoszenia 396672-2010; data zamieszczenia 06.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na I kwartał 2011r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15000000-8 Część 1 - artykuły spożywcze i napoje - Kod CPV 15800000-6 Część 2 - nabiał - Kod CPV 15500000-3 Część 3 - pieczywo i ciasta - Kod CPV 15810000-9 Część 4 - ryby i przetwory rybne - Kod CPV 15200000-0 Część 5 - jaja - Kod CPV 03142500-3 Część 6 - mrożonki - Kod CPV 15331170-9 Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie innych produktów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. a) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości. b) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosztu zamawianych każdorazowo artykułów, zgodnie z cenami umownymi.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a, lub/i 2b, lub/i 2c, lub/i 2d, lub/i 2e, lub/i 2f do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy artykułów spożywczych, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do dwóch razy w tygodniu (część 4,5,6) lub trzech razy w tygodniu (część 1,2,3) najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całość części 1 lub/i całość części 2 lub/i całość części 3 lub/i całość części 4 lub/i całość części 5 lub/i całość części 6.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 15.20.00.00-0, 03.14.25.00-3, 15.33.11.70-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1668
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1668
Stronę przegląda 16 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.