top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw Drukuj
Opublikowano: wtorek, 07 grudnia 2010 00:59
UWAGA!
Specyfikacja oraz załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Dostawa owoców i warzyw

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

na I kwartał 2011 roku


Nr ogłoszenia 396810-2010; data zamieszczenia 06.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na I kwartał 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem owoców i warzyw do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Banan kg 50 Brzoskwinia Kg 10 Brukselka kg 5 Burak kg 100 Cebula Kg 50 Cytryny Kg 20 Czosnek Kg 10 Fasola suszona typu Jaś itp. Kg 15 Groch łuskany Kg 15 Gruszki Kg 10 Jabłko Kg 200 Kalafior Szt. 10 Kapusta świeża Kg 150 Kapusta kiszona Kg 75 Kapusta pekińska Kg 20 Kapusta czerwona Kg 30 Kiwi Kg 5 Mandarynka Kg 50 Marchew Kg 100 Ogórek kiszony Kg 100 Papryka czerwona Kg 10 Pieczarka Kg 20 Pietruszka Kg 10 Pomarańcza Kg 10 Pomidor Kg 10 Por Kg 10 Rzodkiewka (pęczki) Szt. 5 Sałata Szt. 20 Seler Kg 30 Szczypior (pęczki) Szt. 5 Ziemniaki Kg 4000 Fasolka szparagowa Kg 5 Kompot wiśnia Szt 30 Koper (pęczki) Szt 5 Natka pietruszki (pęczki) Szt 10 Ogórek Kg 5 Ogórek małosolny kg 10 Śliwka Kg 10 truskawka kg 10 Winogrono Kg 10 Wiśnie Kg 50 Śliwka suszona Kg 10 Kapusta świeża Szt 5 Por Szt 100 nektarynka kg 50

a) Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ.

b) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości.

c) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Uszczegółowienia dotyczyć będą np. gatunku jabłek, marchwi i kapusty- młodej lub ubiegłorocznej, itp.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy owoców i warzyw, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą w ilości i asortymencie wskazanym każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1611
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1611
Stronę przegląda 24 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.