top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o konkursie ofert - Poprawa stanu zdrowia... Drukuj
Opublikowano: środa, 16 lutego 2011 23:52

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA IŁAWA

z dnia 16 lutego 2011r.


działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

O g ł a s z a m

otwarty konkurs ofert na rok 2011, w celu realizacji zadania

przeprowadzonego w trybie w/w ustawy, pn.

Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego

realizowanego w terminie


01.04.2011 – 30.11.2011


w formie:* powierzenia wykonania zadania / wspierania wykonania zadania.
*( niepotrzebne skreślić)


Na realizację zadania przeznacza się z budżetu miasta Iława dotację w wysokości 9.600,00 zł.

1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
Dotacja zostanie przekazana wybranemu podmiotowi po podpisaniu stosownej umowy, jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

2. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Zadanie powinno polegać na realizowaniu zadań mających na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach zajęć rehabilitacyjnych, fizjoterapii, psychologii, logopedii, oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej. Grupa, do której winno być skierowane zadanie to dzieci i młodzież z problemami rozwojowymi. Zadanie ma być wykonane starannie, zgodnie z obowiązującym prawem, nie dopuszcza się udziału podwykonawców w realizacji zadania, należy wykazać wkład własny (nie mniej niż 10% kosztów realizacji zadania).

3. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin: 11 marca 2011r. do godz. 14:00
Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, pok. 113 (sekretariat)


4. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT:
Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536). Wybór oferty nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Oferty będą analizowane i ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 4. uwzględnienie planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które były realizowane w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

Decydujące przy wyborze oferenta będzie uzyskanie największej ilości punktów w ww. kryteriach. Komisja przyzna punkty w ilości od 0 (kiedy oferent nie spełnia wymagań nawet w min. stopniu) do 10 (kiedy oferent spełnia w 100% wymagania) w każdym z kryteriów, wg rzetelnej i obiektywnej oceny, biorąc pod uwagę maksymalny efekt wykonania zadania. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

5. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława


6. WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU REALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT ORAZ W ROKU POPRZEDNIM Z PODANIEM KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA ORAZ KWOTY DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU MIASTA.
W ub. roku było realizowane zadanie tego samego rodzaju:

 • koszt zadania ogółem – 66.383,75 zł;
 • dotacja – 6.700,00 zł.


7. OFERENT WINIEN ZŁOŻYĆ OFERTĘ WG SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), która powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:551
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:551
Stronę przegląda 21 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.