top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa owoców i warzyw 2011 Drukuj
Opublikowano: sobota, 26 lutego 2011 00:59
UWAGA!
Specyfikacja oraz załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Dostawa owoców i warzyw

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

na okres od 01-04-2011 do 31-12-2011 roku


Nr ogłoszenia 66091-2011; data zamieszczenia 25.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01.04.2011 do 31.12.2011r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem owoców i warzyw do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS, określającym asortyment, ilość, dzień i godzinę dostawy. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Banan kg 150 Brzoskwinia Kg 40 Brukselka kg 15 Burak kg 700 Cebula Kg 50 Cytryny Kg 30 Czosnek Kg 40 Fasola Kg 35 Groch łuskany Kg 35 Gruszki Kg 40 Jabłko Kg 2000 Kalafior Szt. 40 Kapusta świeża Kg 350 Kapusta kiszona Kg 400 Kapusta pekińska Kg 100 Kapusta czerwona Kg 220 Kiwi Kg 45 Mandarynka Kg 100 Marchew Kg 1900 Ogórek kiszony Kg 200 Papryka czerwona Kg 20 Pieczarka Kg 80 Pietruszka Kg 30 Pomarańcza Kg 90 Pomidor Kg 180 Por Kg 150 Rzodkiewka (pęczki) Szt. 45 Sałata Szt. 230 Seler Kg 350 Szczypior (pęczki) Szt. 25 Ziemniaki Kg 20000 Fasolka szparagowa Kg 25 Kompot wiśnia Szt 50 Koper (pęczki) Szt 140 Natka pietruszki (pęczki) Szt 140 Ogórek Kg 150 Ogórek małosolny kg 10 Śliwka Kg 90 truskawka kg 20 Winogrono Kg 70 Wiśnie Kg 50 Śliwka suszona Kg 30 Kapusta świeża Szt 300 Por Szt 90 nektarynka kg 10,

a) Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ.

b) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości.

c) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Uszczegółowienia dotyczyć będą np. gatunku jabłek, marchwi i kapusty- młodej lub ubiegłorocznej, itp.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy owoców i warzyw, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą w ilości i asortymencie wskazanym każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

 • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.
 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:298
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24998
Stronę przegląda 28 gości 
Twoje IP: 75.101.220.230

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.