top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Nr 147588 - 2011 Drukuj
Opublikowano: wtorek, 07 czerwca 2011 18:28
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Remont pomieszczeń:

malowanie pomieszczeń i korytarzy, z wymianą stolarki

oraz wykładzin posadzkowych i ściennych w budynku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie


Numer ogłoszenia: 147588 - 2011

data zamieszczenia 07.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń: malowanie pomieszczeń i korytarzy, z wymianą stolarki oraz wykładzin posadzkowych i ściennych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-budowlane w następujących pomieszczeniach:  pokój dyrektora,  pokój przy sekretariacie,  sekretariat - pokój 113,  pokój radcy prawnego,  pokój 114, pokój biurowy - pokój 102 ,  pomieszczenie ksero,  korytarz - I piętro,  WC przy korytarzu (obok pokoju 108),  WC przy korytarzu w kuchni,  prysznic przy pomieszczeniu w kuchni, klatka schodowa,  dach - dobudówka i wejście do budynku,  prysznice przy stołówce na parterze,  roboty pozostałe. W zakresie robót remontowo-budowlanych przewiduje się wykonanie:  wymiany istniejących posadzek,  wymiany okładzin ścian z płytek ceramicznych,  wymiany stolarki drzwiowej,  wymiany balustrady schodowej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie tynków cienkowarstwowych mozaikowych, ocieplenie dachu dobudówki i wykonanie nowego pokrycia dachu dobudówki i wejścia do budynku z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, wymiana kratek wentylacyjnych, wymiana armatury sanitarnej - baterii, misek ustępowych, umywalek, montaż kabiny natryskowej z brodzikiem, drobne roboty rozbiórkowe. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna stanowiące załączniki do siwz. Zamawiający informuje, że wszystkie roboty składające się na przedmiot zamówienia będą wykonywane w warunkach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że roboty będą odbywać się w kolejności ustalonej z Zamawiającym Wykonawcy zobowiązani są przed złożeniem ofert dokonać wizji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia w celu oszacowania wszystkich danych, jakie mogą się okazać niezbędne do przygotowania oferty. Wizyta może się odbyć po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z panem Dariuszem Ogonowskim, tel. 601677673. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie prace remontowo-budowlane na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych8. Przed dokonaniem zakupu materiałów, drzwi, płytek posadzkowych, schodowych, ściennych, podłóg drewnianych, armatury sanitarnej itp. oraz wykonania balustrady schodowej Wykonawca musi uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót stanowiącej załącznik do przedmiaru robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:32
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24732
Stronę przegląda 9 gości 
Twoje IP: 3.234.143.26

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.