top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - rozstrzygnięcie - MOPS.FK 341-04/11 Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: środa, 13 lipca 2011 23:08
kapital150.jpgunia150.jpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Iława, 13.07.2011r.

Znak sprawy: MOPS.FK 341-04/11


OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2011.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w dniu 13.07.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację usług szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Masz Okazję - Pomóż Sobie” w roku 2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wybrana oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i została uznana za ofertę najkorzystniejszą według kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 70% cena – 51,61 pkt, 30% kwalifikacje kadry dydaktycznej – 30 pkt, oferta uzyskała 81,61 punktów. Wybrana oferta, oznaczona numerem 5, złożona została przez WARMIŃSKO-MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLSZTYNIE CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE, UL. GRUNWALDZKA 13, 14-200 IŁAWA za cenę ryczałtową brutto 80.574,70 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 70/100).

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców:
 1. Oferta nr 1 – Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce, za cenę ryczałtową brutto 108.073,00 zł. Według kryteriów 70% cena i 30% kwalifikacje kadry dydaktycznej oferta otrzymała odpowiednio 38,48 pkt i 13,80 pkt. Łącznie oferta otrzymała 52,28 pkt.;
 2. Oferta nr 2 – „Open’er” Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii, ul. Pogodna 8, 58-306 Wałbrzych, za cenę ryczałtową brutto 212.138,64 zł. Oferta nie podlegała ocenie, z uwagi na to, że została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 8 - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca do oferty dołączył kserokopię pełnomocnictwa nie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Na wezwanie do uzupełnienia prawidłowego pełnomocnictwa Wykonawca nie dostarczył tego dokumentu. Pełnomocnictwo musi być co do zasady złożone w oryginale. W razie posługiwania się kserokopią pełnomocnictwa powinna ona być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli bądź uwierzytelniona przez notariusza. Zamawiający żądał też przedłożenia cv wykładowców, zawierających oświadczenie, że dany specjalista podejmie się prowadzenia określonego bloku zajęć. W ofercie brak jest takich oświadczeń. W związku z tym oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 3. Oferta nr 3 – Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o., Warkały 18, 11-041 Olsztyn, za cenę ryczałtową brutto 145.098,00 zł. Według kryteriów 70% cena i 30% kwalifikacje kadry dydaktycznej oferta otrzymała odpowiednio 28,66 pkt i 15,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 43,66 pkt.;
 4. Oferta nr 4 – Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o., ul. 1 Maja 54, 82-300 Elbląg, za cenę ryczałtową brutto 59.410,00 zł. Według kryteriów 70% cena i 30% kwalifikacje kadry dydaktycznej oferta otrzymała odpowiednio 70,00 pkt i 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 70,00 pkt,;
 5. Oferta nr 5 – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Iławie, ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława, za cenę ryczałtową brutto 80.574,70 zł. Według kryteriów 70% cena i 30% kwalifikacje kadry dydaktycznej oferta otrzymała odpowiednio 51,61 pkt. i 30,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 81,61 pkt.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż zawiadomienie to zostało przesłane faxem.


Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie


/-/ mgr Irena Kasprzycka


logo 7.1.1_193.giflogo 7.1.1_193.gif
  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:117
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:23930
Stronę przegląda 23 gości 
Twoje IP: 3.237.94.109

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.