top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 05 grudnia 2011 18:18
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich

oraz mięsa i wędlin drobiowych dla

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2012 rok


NR OGŁOSZENIA 317955-2011;

DATA: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2012 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

Część 1- mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie - Kod CPV 15131400-9 Karkówka bez kości 500 Łopatka bez kości 2000 Schab bez kości 600 Żeberka 200 Kości wieprzowe 50 Słonina surowa 100 Boczek wędzony 100 Kaszanka 200 Kiełbasa zwyczajna 350 Parówki serdelki 100 Flaki wieprzowe surowe krojone 200 Smalec 10 Mielonka 50 mortadela 200 Kiełbasa śląska 150 Kiełbasa grillowa 150 Szynka konserwowa 50 Szynka tyrolska 150. Powyższe ilości podano w kg.

Część 2 - mięso i wędliny drobiowe - Kod CPV 15131500-0 Filet z kurczaka 300 Noga z kurczaka 500 Porcja rosołowa 1000 Polędwica drobiowa 100 Polędwica sopocka 100 Polędwica z indyka wędzona 50 Parówki drobiowe 200 Szynka drobiowa 100 Pasztet wielkopolski 100 Skrzydełka 350 Wątroba z kurczaka 400 Żołądek z kurczaka 300 szynkówka 100. Powyższe ilości podano w kg.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ.

Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ.

3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych.

5.Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości.

6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.14.00-9, 15.13.15.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3
  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
   

  Fundusze Europejskie

  Ankieta

  Podaj cel wizyty ?
   

  Edukacja i rozwój

  logo-feir-small.jpg

  Statystyka witryny

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1725
  mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1725
  Stronę przegląda 19 gości 
  Twoje IP: 3.234.143.26

  MOPS poleca

  Sygnity

  Forani

  MiniGaleria 2008

  "Get the Flash Player" "to see this gallery."


  bottom
  top

  Ostatnio dodane

  Oglądane najczęściej

  Zamówienia publiczne

  Do zapoznania


  bottom

  Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

  © 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.