top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zam. - Dostawa owoców i warzyw dla MOPS na rok 2012 Drukuj
Opublikowano: czwartek, 08 grudnia 2011 18:21
UWAGA!
Specyfikacja oraz załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Dostawa owoców i warzyw

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

na rok 2012


Nr ogłoszenia 416900-2011; data zamieszczenia 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem owoców i warzyw do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS, określającym asortyment, ilość, dzień i godzinę dostawy. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Kod CPV 15300000-1 oraz 03200000-3

Opis przedmiotu zamówienia : Banan kg 200 Brzoskwinia Kg 50 Brukselka kg 15 Burak kg 900 Cebula Kg 1000 Cytryny Kg 50 Czosnek Kg 40 Fasola Kg 50 Groch łuskany Kg 50 Gruszki Kg 40 Jabłko Kg 2000 Kalafior Szt. 100 Kapusta świeża Kg 500 Kapusta kiszona Kg 600 Kapusta pekińska Kg 100 Kapusta czerwona Kg 200 Kiwi Kg 45 Mandarynka Kg 200 Marchew Kg 2000 Ogórek kiszony Kg 200 Papryka czerwona Kg 20 Pieczarka Kg 100 Pietruszka Kg 30 Pomarańcza Kg 100 Pomidor Kg 300 Por Kg 150 Rzodkiewka (pęczki) Szt. 40 Sałata Szt. 300 Seler Kg 400 Szczypior (pęczki) Szt. 20 Ziemniaki Kg 20000 Fasolka szparagowa Kg 30 Kompot wiśnia Szt 50 Koper (pęczki) Szt 150 Natka pietruszki (pęczki) Szt 150 Ogórek Kg 200 Śliwka Kg 30 Winogrono Kg 100 Wiśnie Kg 50 Śliwka suszona Kg 30 Kapusta świeża Szt 300 Por Szt 100 nektarynka kg 50

a) Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ.

b) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości.

c) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Uszczegółowienia dotyczyć będą np. gatunku jabłek, marchwi i kapusty, itp.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy owoców i warzyw, najlepszej jakości, uprawianych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą w ilości i asortymencie wskazanym każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:564
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:22488
Stronę przegląda 11 gości 
Twoje IP: 3.237.71.23

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.