top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - 2012
Uwaga! Nabór zakończony w dniu 30 marca 2012 roku o godz. 15.00

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Iławie

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej


1. Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 6a.

2. Wymagania formalne niezbędne:
 • studia wyższe magisterskie (pedagogika, socjologia, psychologia, polityka społeczna, praca socjalna);
 • posiadanie co najmniej 5- letniego stażu pracy w pomocy społecznej;
 • co najmniej 1 roczne doświadczenie na kierowniczym stanowisku w ośrodku pomocy społecznej;
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, a nadto innych przepisów niezbędnych w pracy socjalnej;
 • znajomość procedur określonych w kodeksie postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym i zasad funkcjonowania MOPS jako jednostki samorządowej;
 • podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych;
 • podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów dotyczących przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej.
4. Wymagania mile widziane:
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych i kierowanie takimi projektami;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i zespołu pracowników;
 • kreatywność;
 • odporność na stres.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
 • kierowanie działem pomocy środowiskowej;
 • nadzór nad całokształtem pracy podległych pracowników;
 • inicjowanie i podejmowanie wszelkich zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zwłaszcza w zakresie programów osłonowych.
6. Warunki pracy na stanowisku:
 1. umowa na czas określony – na okres 1 roku;
 2. w pełnym wymiarze czasu pracy.
7. Wymagane dokumenty:
 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,
 • kwestionariusz osobowy ( z aktualną fotografią),
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • zaświadczenie lekarskie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi ponad 6 %.


Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, 14-200 Iława, przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, pok. 113 w godzinach od 8ºº do 15ºº w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2012 roku (do godz. 15ºº).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:
„Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej”.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Lista kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu (rozmowa kwalifikacyjna) postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Iławie: http://bip.umilawa.pl, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie: www.mops.ilawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, a kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
Informacji na temat naboru udziela pani Magdalena Kujawska - pod nr telefonu (89) 648-41-24.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie

 /-/ mgr Irena Kasprzycka


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:88
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:88
Stronę przegląda 19 gości 
Twoje IP: 3.234.250.24

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.