top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Ogłoszenie o zamówieniu - projekt pn. Lepsza rodzina - Nr 286640 Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 06 sierpnia 2012 11:08
UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu.

 

Iława: Realizacja zajęć w projekcie

realizowanym w ramach Programu Osłonowego:

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego

w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

pn. Lepsza rodzina

Numer ogłoszenia: 286640 - 2012

data zamieszczenia 06.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja zajęć w projekcie realizowanym w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pn. Lepsza rodzina.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy przeprowadzenia zajęć dla 25 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z terenu miasta Iławy, które w znacznym stopniu wykazują potrzebę korzystania z pomocy specjalistycznej. Uczestnicy i uczestniczki projektu zostaną podzieleni na grupy:
 • Zajęcia z socjoterapeutą - 2 gr. (12 osób i 13 osób) x 8h = 16 h (1 raz w tyg. po 1 godz. na przemian dla 2 grup) - prowadzenie grupowych zajęć z zakresu występowania zjawiska przemocy oraz sposobów zachowywania się w sytuacjach kryzysowych o Indywidualne wsparcie psychologa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców -16 h (1 raz w tyg. po 1 godz.)
 • Zajęcia z psychologiem - 2 gr. (12 osób i 13 osób) x 8h = 16 h (1 raz w tyg. po 1 godz. na przemian dla 2 grup) - prowadzenie zajęć w celu wypracowania metod, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie zarówno ze strony emocjonalnej jak i psychicznej.
 • Zajęcia z zakresu sztuk walki z elementami samoobrony - 24 h (1 raz w tyg. po 2 godz. na przemian dla 2 grup) o Wszystkie zajęcia będą odbywały się w salach Zamawiającego w budynku MOPS, przy ul. Obrońców Westerplatte 5. Do zajęć teakwondo Wykonawca wyposaży sale w specjalistyczny sprzęt treningowy w tym: maty, worki, tarcze do uderzeń, packi do kopnięć itp.
 • Zajęcia powinny odbywać się pomiędzy godz. 14:00 a 18:00 w dni powszednie. W jednym dniu z jednego zakresu w ustalony (zawsze ten sam) dzień tygodnia (np. w poniedziałki z psychologiem, we wtorki z socjoterapeutą itd.) o Częstotliwość zajęć w m-cu listopadzie powinna być zwiększona w taki sposób, by wykonać łączną liczbę godzin wskazaną powyżej uwzględniając, że ostateczny termin wykonania zamówienia ustala się na 14 grudnia 2012r. (zajęcia z dwóch ostatnich tygodni grudnia przełożyć na listopad);
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kody CPV: 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego,
3. Godzina wykładu to godzina zegarowa (60 minut).
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia danych dotyczących kadry wykładowców - załącznik nr 5, 5. Pozostałe warunki jakie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu programu szkolenia oraz jego organizacji:
 • położenie nacisku na zwalczanie u uczestników i uczestniczek projektu zaburzeń emocjonalnych w postaci agresywnych zachowań, okrucieństwa wobec zwierząt, zachowań typu acting-out, wagarowania, zachowań przestępczych, a także, problemy funkcjonowania społecznego i poznawczego i zdrowotnego,
 • zapewnienie systematycznego rytmu zajęć wg harmonogramu szkolenia - załącznik nr 6.
 • do kalkulacji kosztów należy wliczyć materiały szkoleniowe np. skrypty, prezentacje, biuletyny itp.
 • należy na bieżąco informować Zamawiającego o przypadkach nieobecności osób na szkoleniu w trakcie jego trwania,
 • należy zapewnić możliwość kontroli przebiegu szkolenia uprawnionemu pracownikowi MOPS w Iławie,
 • należy przekazać Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia sprawozdanie końcowe, które będzie zawierało informacje o usługach świadczonych przez Wykonawcę w całym okresie realizacji usługi (oryginały list obecności wykładowców oraz uczestników i uczestniczek szkoleń, karty pracy, a także po jednym egzemplarzu materiałów używanych podczas szkoleń).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1230
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1230
Stronę przegląda 10 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.