top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - Dostawa mięsa wieprzowego i prod. wędliniarskich dla MOPS Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: piątek, 07 grudnia 2012 13:44

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia (doc)

Iława, dnia 2012/12/07

 

Iława: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich

oraz mięsa i wędlin drobiowych

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2013 rok

Numer ogłoszenia: 259775 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2013 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy oraz wniesienia towaru do pomieszczenia w budynku MOPS wskazanego przez osobę uprawnioną ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych): Część 1 mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie - Kod CPV 15131400-9 Część 2 mięso i wędliny drobiowe - Kod CPV 15131500-0 Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ. Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ.
 3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
 4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych.
 5. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości.
 6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.
 7. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.14.00-9, 15.13.15.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- w zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:647
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:22571
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 3.237.71.23

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.