top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - Dostawa artykułów spożywczych dla MOPS - 2013 Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: poniedziałek, 10 grudnia 2012 14:44

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (doc)

Iława, dnia 2012/12/10

 

Iława: Dostawa artykułów spożywczych

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2013

Numer ogłoszenia: 500186 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS.

Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku MOPS (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15000000-8 Część 1 - artykuły spożywcze i napoje - Kod CPV 15800000-6 Część 2 - nabiał - Kod CPV 15500000-3 Część 3 - pieczywo i ciasta - Kod CPV 15810000-9 Część 4 - ryby i przetwory rybne - Kod CPV 15200000-0 Część 5 - jaja - Kod CPV 03142500-3 Część 6 - mrożonki - Kod CPV 15331170-9
Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie innych produktów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ.

 • Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości.
 • Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosztu zamawianych każdorazowo artykułów, zgodnie z cenami umownymi.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru - Irena Czubak.
3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy artykułów spożywczych, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do dwóch razy w tygodniu (część 4,6) lub trzech razy w tygodniu (część 1,2,3,5), najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.
6. Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku MOPS (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całość części 1 lub/i całość części 2 lub/i całość części 3 lub/i całość części 4 lub/i całość części 5 lub/i całość części 6.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 15.20.00.00-0, 03.14.25.00-3, 15.33.11.70-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:770
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:3291
Stronę przegląda 23 gości 
Twoje IP: 18.234.255.5

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.