top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - Dostawa owoców i warzyw dla MOPS - 2013 Drukuj
Opracowanie: Anita Machnij   
Opublikowano: wtorek, 11 grudnia 2012 10:44

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (doc)

Iława, dnia 2012/12/11

 

Iława: Dostawa owoców i warzyw

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2013

Numer ogłoszenia: 502166 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6484124, faks 089 6499711.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa owoców i warzyw dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem owoców i warzyw do siedziby Zamawiającego, wniesienia towaru do pomieszczenia wskazanego przez osobę uprawioną, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS, określającym asortyment, ilość, dzień i godzinę dostawy. Koszt transportu oraz wniesienia do pomieszczenia w budynku MOPS dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Kod CPV 15300000-1 oraz 03200000-3.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Banan kg 150, Brukselka Kg 40, Brzoskwinia kg 150, Burak kg 700, Cebula Kg 800, Cytryny Kg 50, Czosnek Kg 50, Fasola Kg 50, Fasolka szparagowa Kg 35, Groch łuskany Kg 50, Gruszki Kg 200, Jabłko kg 100, Kalafior szt 350, Kapusta czerwona Kg 400, Kapusta kwaszona Kg 700, Kapusta pekińska Kg 250, Kapusta świeża Kg 600, Kapusta świeża szt 200, Kiwi Kg 150, Kompot wiśnia0,9 l szt 200, Koper (pęczki) szt 100, Mandarynka Kg 150, Marchew Kg 2000, Natka pietruszki (pęczki) szt 100, nektarynka Kg 180, Ogórek świeży Kg 200, Ogórek kwaszony kg 500, Ogórek małosolny kg 50, Papryka czerwona Kg 350, Pieczarka kg 200, Pietruszka kg 200, Pomarańcza Kg 100, Pomidor kg 50, Por kg 140, Por Szt 140, Rzodkiewka (pęczki) szt 150, Sałata szt 400, Seler Kg 500, Szczypior (pęczki) szt 20, Śliwka Kg 150, Śliwka suszona Kg 50, truskawka Kg 30, Winogrono kg 300, Wiśnie kg 90, Ziemniaki kg 30000, a) Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. b) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości. c) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy. Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Uszczegółowienia dotyczyć będą np. gatunku jabłek, marchwi i kapusty, itp.
 3. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Irena Czubak.
 4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy owoców i warzyw, najlepszej jakości, uprawianych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 6. Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą w ilości i asortymencie wskazanym każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.
 7. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.
 8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 03.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:639
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:639
Stronę przegląda 29 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.