top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Nabór na referenta d/s zamówień publicznych Drukuj
Opublikowano: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 15:15

 Iława, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:

referent ds. zamówień publicznych i księgowości


1. Kandydat powinien spełnić następujące wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przynajmniej 3-letni staż pracy, w tym w księgowości;

Dodatkowo kandydat:

 • musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zamówień publicznych,
 • dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych (ustawa Prawo Zamówień Publicznych i akty wykonawcze), kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad klasyfikacji budżetowej,
 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, ciągłe samodoskonalenie, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku referenta ds. zamówień publicznych i księgowości

 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej ustawą Prawo Zamówień Publicznych i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, korespondencji w postępowaniu, itp.
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z konkursami ogłaszanymi na podstawie ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • sporządzanie zestawień dochodów budżetowych,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w MOPS Iława,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.


4. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na w/w stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku, o które kandydat się ubiega.
 7. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ewentualnie referencje i opinie.
 9. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)”.

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Dokumenty określone w poz. 1, 2, 6, 7 i 9 muszą być podpisane przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14 -200 Iława

lub składać osobiście w sekretariacie MOPS w Iławie, pokój 113, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych i księgowości,

adres i telefon składającego ofertę, w terminie do dnia 06.05.2013 r. do godziny 1500.


Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Iława (http://www.bip.umilawa.pl * zakładka – Ogłoszenia o naborze) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej  6a.

Informacji na temat naboru udziela pani Anita Machnij pod nr telefonu 89 649-97-26.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iławie

 

/mgr Irena Kasprzycka/

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1379
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1379
Stronę przegląda 8 gości 
Twoje IP: 3.92.74.105

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.