top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Opieka nad dziećmi w wielu przedszkolnym - przetarg 2013 Drukuj
Opublikowano: piątek, 07 czerwca 2013 16:58
 UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu
 

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Iława: Świadczenie usług opieki nad dziećmi w wielu przedszkolnym,

których opiekunowie będą uczestniczyć w realizacji projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn.

Masz Okazję - Pomóż Sobie  w roku 2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 219720-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opieki nad dziećmi w wielu przedszkolnym, których opiekunowie będą uczestniczyć w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa opieki nad 15 dziećmi w wieku przedszkolnym (od lat 3, a w szczególnych przypadkach 2,5 lat), sprawowana w czasie uczestniczenia w zajęciach szkolnych rodzica/prawnego opiekuna dziecka, realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Masz Okazję - Pomóż Sobie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opieka nad dziećmi odbywać się będzie na terenie miasta Iławy w budynku przedszkola lub punktu przedszkolnego. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia odpowiedzialny będzie za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00. Lokal, w którym ma być prowadzony punkt musi zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz musi być wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy.
 2. Do zakresu podstawowych zadań Wykonawcy należeć będzie:
 • a) przygotowanie się do pracy z dziećmi po wcześniejszym poznaniu i ustaleniu potrzeb rozwojowych dzieci,
 • b) organizowanie i prowadzenie bezpiecznych gier i zabaw w powierzonej mu grupie dzieci,
 • c) dbanie o bezpieczeństwo i higienę dzieci,
 • d) kreatywność i odpowiedzialność,
 • e) współpraca z koordynatorem projektu,
 • f) prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym sporządzanie wykazu godzin sprawowanej opieki, oddzielnie dla każdego miesiąca oraz listy obecności dzieci,
 • g) zapewnienie posiłków dla dzieci (śniadanie, obiad, podwieczorek),
 • h) ubezpieczenie każdego dziecka,
 • i) zdiagnozowanie logopedyczne każdego dziecka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca przedkłada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru szkół i placówek oświatowych, a także składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz.

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:191
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24004
Stronę przegląda 21 gości 
Twoje IP: 3.237.94.109

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.