top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...



»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Asystent rodziny: przetarg w ramach programu wspierania rodziny Drukuj
Opublikowano: środa, 10 lipca 2013 14:12
 UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu

Znak: MOPS.FK 341-05/2013

 

Świadczenie usług asystenta rodziny

w ramach resortowego programu wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej na rok 2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 269400 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 podzielone na 3 zadania:

Zadanie 1 - pełnienie funkcji asystenta rodziny dla 8 rodzin na terenie miasta Iławy - 168h/miesięcznie.

Zadanie 2 - pełnienie funkcji asystenta rodziny dla 8 rodzin na terenie miasta Iławy - 168h/miesięcznie.

Zadanie 3 - pełnienie funkcji asystenta rodziny dla 8 rodzin na terenie miasta Iławy - 168h/miesięcznie.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę zadanie/zadania pod warunkiem, że dysponuje odpowiednią liczbą osób zdolnych wykonać zamówienie tj. 1 asystentem rodziny na max 8 rodzin. Jeden asystent rodziny może być opiekunem dla jednego zadania (8 rodzin), dlatego też gdy Wykonawca dysponuje 1 asystentem (osobą) może złożyć ofertę na wybrane przez siebie jedno zadanie. 2. W ramach realizacji umowy Wykonawca/Asystent rodziny będzie zobowiązany do:

1) Współpracy i utrzymania osobistego kontaktu z 8 rodzinami wskazanymi przez Zamawiającego,

2) Odbycia co najmniej 21 spotkań w każdym miesiącu z każdą prowadzoną osobą/rodziną (z możliwością zwiększenia lub zmieszenia częstotliwości spotkań w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli), w tym każde spotkanie winno trwać minimum 60 minut z każdą rodziną.

3) Powiadomienia na piśmie lub telefonicznie Zamawiającego o rezygnacji lub braku współpracy z asystentem rodziny wskazanej do współpracy rodziny (najpóźniej następnego dnia od zaistnienia tego faktu),

4) Diagnozowania sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości (w tym strukturę rodziny, zasoby osób w rodzinie i otoczeniu itp.),

5) Opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym określającego w szczególności propozycje działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, czas realizacji oraz przewidywane efekty,

6) Prowadzenia Dziennika Pracy z Rodziną będącej potwierdzeniem wykonania zadania, oraz miesięcznej karty pracy asystenta

7) Prowadzenia sprawozdań miesięcznych i sprawozdania końcowego z realizacji zadania,

8) Podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

9) Wspierania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w szczególności w zakresie:

 • a. wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów itp.), budowania systemu wsparcia w rozwoju i edukacji dziecka np. (pomoc dzieciom w nauce itp.),
 • b. podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny w tym definiowania ról i zadań wynikających z pełnionej roli (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp.),
 • c. promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej członków rodziny, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
 • d. gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, racjonalne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),
 • e. usamodzielnienia się członków rodziny poprzez uzupełnienie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podjęcie działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej.

10) Wspierania aktywności społecznej rodzin i rozszerzenie kontaktów społecznych rodziny min. poprzez:

 • a. ułatwienie rodzinie kontaktów z innymi osobami, specjalistami, instytucjami,
 • b. stymulowanie do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwienie tego np. poprzez towarzyszenie,
 • c. pobudzenie do korzystania z własnych możliwości i uprawnień,
 • d. uczenie dostępu do nowych technologii, zasobów kultury (kino, teatr, kawiarnia metoda wzmocnień pozytywnych).


 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1000
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:26701
Stronę przegląda 14 gości 
Twoje IP: 54.237.183.249

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.