top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Asystent rodziny: II przetarg w ramach programu wspierania rodziny Drukuj
Opublikowano: środa, 31 lipca 2013 22:37
 UWAGA!
Specyfikacja i załączniki do pobrania
znajdują się na końcu tego dokumentu

Znak: MOPS.FK 341-06/2013

Świadczenie usług asystenta rodziny

w ramach resortowego programu wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej na rok 2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 306826 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.ilawa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013:

- pełnienie funkcji asystenta rodziny dla 8 rodzin, na terenie miasta Iławy - 168 godzin miesięcznie.

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca/Asystent rodziny będzie zobowiązany do:

1) Współpracy i utrzymania osobistego kontaktu z 8 rodzinami wskazanymi przez Zamawiającego,

2) Odbycia co najmniej 21 spotkań w każdym miesiącu z każdą prowadzoną osobą/rodziną (z możliwością zwiększenia lub zmieszenia częstotliwości spotkań w tygodniu, tj. od poniedziałku do niedzieli), w tym każde spotkanie winno trwać minimum 60 minut z każdą rodziną,

3) Powiadomienia na piśmie lub telefonicznie Zamawiającego o rezygnacji lub braku współpracy z asystentem rodziny wskazanej do współpracy rodziny (najpóźniej następnego dnia od zaistnienia tego faktu),

4) Diagnozowania sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości (w tym strukturę rodziny, zasoby osób w rodzinie i otoczeniu itp.),

5) Opracowania i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym określającego w szczególności propozycje działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, czas realizacji oraz przewidywane efekty,

6) Prowadzenia Dziennika Pracy z Rodziną będącej potwierdzeniem wykonania zadania, oraz miesięcznej karty pracy asystenta,

7) Prowadzenia sprawozdań miesięcznych i sprawozdania końcowego z realizacji zadania,

8) Podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

9) Wspierania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w szczególności w zakresie:

a. wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów itp.), budowania systemu wsparcia w rozwoju i edukacji dziecka np. (pomoc dzieciom w nauce itp.),

b. podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny w tym definiowania ról i zadań wynikających z pełnionej roli (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp.),

c. promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej członków rodziny, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),

d. gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, racjonalne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),

e. usamodzielnienia się członków rodziny poprzez uzupełnienie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podjęcie działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej,

10) Wspierania aktywności społecznej rodzin i rozszerzenie kontaktów społecznych rodziny m.in. poprzez:

a. ułatwienie rodzinie kontaktów z innymi osobami, specjalistami, instytucjami,

b. stymulowanie do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwienie tego np. poprzez towarzyszenie,

c. pobudzenie do korzystania z własnych możliwości i uprawnień,

d. uczenie dostępu do nowych technologii, zasobów kultury (kino, teatr, kawiarnia metoda wzmocnień pozytywnych),

11) Udzielenia informacji rodzinie w zakresie:

a. możliwości znalezienia pomocy świadczonej przez instytucje samorządowe, państwowe oraz organizacje pozarządowe,

b. rozwiązywanie problemów życiowych (w tym min. problemów socjalnych i psychologicznych) rodziny,

c. udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

12) Wykonawcę zobowiązuje się do ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi,

13) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

14) Dane osobowe rodzin/osób wskazanych przez Zamawiającego do asysty rodzinnej będą przekazywanie Wykonawcy na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:125
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24825
Stronę przegląda 11 gości 
Twoje IP: 3.234.143.26

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.