top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - dostawa art. spożywczych dla MOPS na rok 2014 Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: czwartek, 24 października 2013 21:21

 Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (doc)

 

 

Iława: Dostawa artykułów spożywczych

dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2014

Numer ogłoszenia: 434864-2013, data zamieszczenia: 24-10-2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.ilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2014.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku MOPS (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15000000-8

Część 1 - artykuły spożywcze i napoje - Kod CPV 15800000-6

Część 2 - nabiał - Kod CPV 15500000-3

Część 3 - pieczywo i ciasta - Kod CPV 15810000-9

Część 4 - ryby i przetwory rybne - Kod CPV 15200000-0

Część 5 - jaja - Kod CPV 03142500-3

Część 6 - mrożonki - Kod CPV 15331170-9

Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ. Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie innych produktów równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust 3 PZP, w przypadku gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zastosować znaki towarowe wraz z zapisem lub równoważne.

a) Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości w oryginalnych opakowaniach.

b) Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosztu zamawianych każdorazowo artykułów, zgodnie z cenami umownymi.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Marzena Rzepka.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy artykułów spożywczych, najlepszej jakości, wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do dwóch razy w tygodniu (część 4,6) lub trzech razy w tygodniu (część 1,2,3,5) najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozy żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę produkty muszą posiadać co najmniej 90 - dniowy termin przydatności do spożycia, licząc od dostawy Zamawiającemu danej partii towaru. Opakowania produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone, i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać co najmniej następujące dane: - nazwę produktu i producenta - termin przydatności do spożycia - wykaz składników - masę netto-pojemność-ilość w opakowaniu - warunki przechowywania.

7. Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku MOPS (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach maksymalnej kwoty określonej na realizację części zadania.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż zostały przewidziane w szczegółowym wykazie rodzajów i ilości zamawianych produktów.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całość części 1 lub i całość części 2 lub i całość części 3 lub i całość części 4 lub i całość części 5 lub i całość części 6.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-9, 15.20.00.00-0, 03.14.25.00-3, 15.33.11.70-9.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.12.2014.

  

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:627
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:24423
Stronę przegląda 54 gości 
Twoje IP: 100.24.113.182

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.