top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - dostawa mięsa i prod. wędliniarskich dla MOPS na rok 2014 Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: środa, 20 listopada 2013 19:04

 Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (doc)

 


Iława: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich

oraz mięsa i wędlin drobiowych dla

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2014 rok

Data ogłoszenia 20.11.2013; Numer ogłoszenia 475074

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na 2014 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS. Koszt transportu dostarczanej dostawy oraz wniesienia towaru do pomieszczenia w budynku MOPS na piętrze, wskazanym przez osobę uprawnioną ponosi Wykonawca Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (z uwzględnieniem postanowień art. 32 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

Część 1: mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie - Kod CPV 15131400-9

Część 2: mięso i wędliny drobiowe - Kod CPV 15131500-0

Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ.

Wszędzie, gdzie wskazane są jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie towarów równoważnych, o nie gorszej jakości niż wskazane w SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2a lub/i 2b do SIWZ.

3. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych.

5. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości.

6. Dostawa mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.14.00-9, 15.13.15.00-0.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o - w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:567
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:567
Stronę przegląda 24 gości 
Twoje IP: 35.153.39.7

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.