top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Przetarg - dostawa ziemniaków dla MOPS na rok 2014 Drukuj
Opracowanie: Anna Jachowska   
Opublikowano: czwartek, 19 grudnia 2013 13:30

 Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki (doc)

 


Iława: Dostawa ziemniaków dla

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2014

Data ogłoszenia: 19.12.2013; Numer ogłoszenia: 528710

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6484124, faks 89 6499711.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.ilawa.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa - ośrodek pomocy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ziemniaków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na rok 2014.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem ziemniaków do siedziby Zamawiającego, wniesienia towaru do pomieszczenia wskazanego przez osobę uprawioną, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez MOPS, określającym ilość, dzień i godzinę dostawy. Koszt transportu oraz wniesienia do pomieszczenia (na piętrze) w budynku MOPS dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. Kod CPV 03212100-1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowo załącznik nr 2 do SIWZ Stan produktów musi umożliwiać im wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającym stanie.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w ramach maksymalnej kwoty określonej na realizację zadania.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż zostały przewidziane w załączniku nr 2.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Grunwaldzkiej 6a, 14-200 Iława, zaś upoważnionym do odbioru Marzena Rzepka.

3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy ziemniaków, najlepszej jakości, uprawianych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

5. Dostawa ziemniaków odbywać się będzie okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień MOPS dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą w ilości i wskazanym każdorazowo w zamówieniu telefonicznym.

6. Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- w zakresie warunku posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:1003
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:1003
Stronę przegląda 17 gości 
Twoje IP: 34.205.93.2

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.