top
logo

Menu witryny


Na skróty...

 • Oficjalny serwis miasta Iławy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
 • BIP - Urząd Miasta Iława
 • Sejm RP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Forum Pomocy Społecznej
 • Portal Opieki Długoterminowej
 • Porady dla seniorów
 • Strona dla osób niepełnosprawnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Portal Polityki Społecznej
 • Przydatne informacje nt. Karty Dużej Rodziny

Logowanie ...»» Na ratunek ««

Rzecznik
przemoc

Pomagają

zielonalinia

Stypendia w roku szkolnym 2018/2019 PDF Drukuj Email
Opracowanie: Administrator   
Opublikowano: czwartek, 16 sierpnia 2018 16:01

stypendia2018-normal

I N F O R MA C J A

o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława

w roku szkolnym 2018/2019

 

     Wypełnione wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019 wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, należy składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6a (I piętro - pokoje: 102, 103, 104, 107, 112 - zgodnie z ulicami przypisanymi do rejonów opiekuńczych).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia 3 września 2018 roku do 17 września 2018 roku. Dzień 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostatecznym dniem do złożenia wniosku (okres przesunięto do 17 września w związku z art. 57 § 4 k.p.a.).

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 roku.

Druki wniosków oraz tabela kwalifikowalnych wydatków w ramach stypendium są dostępne w sekretariacie MOPS w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6a (pok. 113, I piętro) od dnia 20 sierpnia 2018 roku. Druki można także pobrać ze strony internetowej www.mops.ilawa.pl.

 

Informacje uzupełniające

 

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku szkolnym.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Iława zostały ukształtowane uchwałą Nr L/517/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława (do pobrania poniżej).

 

Do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie/słuchacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • złożą wniosek o przyznanie stypendium (w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice, opiekunowie) w okresie od 3 do 17 września 2018 roku;
 • zamieszkują na terenie miasta Iława;
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 514,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 • dzieciom uczęszczającym do przedszkola;
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, tzw. "zerówka";
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • Stypendia przyznane prawomocną decyzją Dyrektora MOPS będą wypłacane jako zwrot wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Realizacja świadczenia zależy od wcześniejszego udokumentowania poniesionych kosztów (decyzja warunkowa). Zatem, mimo przyznania stypendium jego wypłata może nastąpić dopiero po udokumentowaniu zakupów.

I tak:

- za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (4 miesiące łącznie) - planowane wypłaty odbędą się w terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku (realizowane będą faktury zakupu artykułów szkolnych wystawione w okresie od 1 września 2018 roku, natomiast faktury wystawione z datą między 1 lipca 2018 roku a 31 sierpnia 2018 roku będą uwzględniane jako zakup kwalifikowalny, tylko w przypadku przyborów i podręczników szkolnych);

- za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku (6 miesięcy łącznie) - planowane wypłaty odbędą się w terminie do 30 czerwca 2019 roku (realizacji podlegać będą faktury z datą po 1 stycznia 2019 roku).

 • Dokumentami stwierdzającymi wydatki są rachunki, faktury oraz inne imienne dowody opłaty związane z zakupami artykułów szkolnych wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość tych wydatków. Rachunki są refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 • Faktury lub rachunki uproszczone muszą być wystawione przez sprzedawcę imiennie na rodzica/ opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
 • Faktury winny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało, na które dziecko poniesiono wydatki.
 • W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputery) od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna - sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. pożaru, powodzi, cieżkiej choroby lub zgonu członka rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawą uruchomienia procedury związanej z przyznaniem zasiłku szkolnego jest poprawnie wypełniony wniosek wraz z opisem zdarzenia losowego i jego skutkami, czyli uzasadnieniem oraz dołączona dokumentacja o dochodach rodziny.

 

Do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2018/2019 - pobierz PDF

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 2018/2019 - pobierz PDF

Tabela wydatków kwalifikowalnych do stypendium 2018/2019 - pobierz PDF

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iławy - pobierz PDF

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 6A w Iławie, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 89 648 41 24.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art. 90n) w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iławy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych osobowych wymienionych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie:

 • adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 6A 14-200 Iława
 • adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury, ZUS,KRUS, komornicy sądowi, urzędy skarbowe, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, zakłady karne oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Fundusze Europejskie

Ankieta

Podaj cel wizyty ?
 

Edukacja i rozwój

logo-feir-small.jpg

Statystyka witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj odsłon:315
mod_vvisit_counterW miesiącu odsłon:26016
Stronę przegląda 20 gości 
Twoje IP: 54.237.183.249

MOPS poleca

Sygnity

Forani

MiniGaleria 2008

"Get the Flash Player" "to see this gallery."


bottom
top

Ostatnio dodane

Oglądane najczęściej

Zamówienia publiczne

Do zapoznania


bottom

Stronę wykonano w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Template idea by ThemZa | VisitorsCounter by Vinaora | Validate:xhtml *** css

© 2008 - 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. All Rights Reserved.