Dodatki mieszkaniowe Drukuj
Opracowanie: Anna Neumann   
Ostatnio aktualizowano: czwartek, 28 lutego 2019 13:10

 

DODATKI MIESZKANIOWE

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

przyjmowane są w pokoju nr 105 (I piętro)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

w godzinach od 900 do 1300

 

bezpośredni telefon: 89 649 97 29

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589).

 

Jak ubiegać się o dodatek?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy pobrać niezbędne druki/wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, u właściwego sobie zarządcy budynku , który wypełni i potwierdzi takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku - na podstawie zaświadczeń potwierdzających osiągane dochody oraz innych dokumentów - przedłożonych do wglądu, m.in.:

 • zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach,
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą zaświadczenia z biura rachunkowego lub oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
 • decyzji, zaświadczenia lub odcinków ZUS/KRUS o pobieranym świadczeniu emerytalnym/rentowym,
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna i pobieranych świadczeniach z uwzględnieniem składki zdrowotnej,
 • wyroku Sądu o wysokości alimentów lub zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentach,
 • decyzji o pobieranych świadczeniach z MOPS min. świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, zasiłkach stałych itp.
 • zaświadczenia, osoby studiującej z uczelni o wysokości uzyskiwanych stypendiów,
 • zaświadczenia ucznia o dochodach z praktyk zawodowych,
 • zaświadczenia właściwego organu gminy o powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych.

W przypadku dochodów nieudokumentowanych np. dochodu z prac dorywczych, dobrowolnych alimentów itp., wnioskodawca składa pisemne oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu (oryginał do wglądu),
 • rachunku za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy - w przypadku lokalu niewyposażonego w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę i instalację gazu przewodowego,
 • orzeczenia o niepełnosprawności, z którego treści wynika konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - w przypadku osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie może żądać dostarczenia innych, nie wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 6A (pok. 105).

Godziny przyjęć wniosków: poniedziałek - piątek: 900 – 1300.

Uwaga! Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów, dostępny jest również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 6A. (dotyczy to w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych).

 

Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

 

Od czego zależy przyznanie dodatku?

1. Średni dochód na miesiąc:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza wysokości:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.


 

UWAGA: Najniższa emerytura od 1 marca 2018 roku wynosi 1.029,80 zł (wysokość najniższej emerytury zmienia się corocznie, ponieważ podlega waloryzacji).

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się WSZELKIE PRZYCHODY po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się więc, dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe), osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Muszą to być DOCHODY BRUTTO faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu:

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu:

 • 30%, ale nie więcej niż
 • o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa niż:

 

Liczba

osób

Określona w ustawie

powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie

powierzchni normatywnej

o 30%

Dopuszczalne przekroczenie

powierzchni normatywnej

o 50%

dla 1 osoby
35 m2 45,50 m2 52,50 m2
dla 2 osób 40 m2 52,00 m2 60,00 m2
dla 3 osób 45 m2 58,50 m2 67,50 m2
dla 4 osób 55 m2 71,50 m2 82,50 m2
dla 5 osób 65 m2 84,50 m2 97,50 m2
dla 6 osób 70 m2 91,00 m2 105,00 m2 

 

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

 

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. O wymogu zamieszkiwania oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

 

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ustawa przyjmuje, że:

 • gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% (20%*) swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie,
 • gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 12% (15%*) swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie,
 • gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 10% (12%*) swoich średnich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie.

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (odpowiednio 175% i 125%).

 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

 


 

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu.

Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

   

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

 

UWAGA! Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Co to jest ryczałt mieszkaniowy?

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego. Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki:

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu,
 • Brak c. w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

Dodatkowe informacje:

 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Zmiany danych zawartych we wniosku i deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.
 • Dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny (jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych), a wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.
 • W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.
 • Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku, pobierający opłaty jest zobowiązany do zwrotu organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.

 

Pobierz/wydrukuj ulotkę o dodatku mieszkaniowym (PDF)